KIRKEHØJSKOLE 2018
Thyholm Pastorat


 


      Alle foredragsaftener finder sted i
    Thyholm Kirkecenter.
 
   Foredragene begynder kl. 19:30.
     D
er er kaffebord til 20 kr.


Folk og fællesskab

Folk og fællesskab er omdrejningspunktet for årets kir­kehøjskole
 i Thyholm Pastorat.

Nærværende program giver et overblik over de emner, som berøres undervejs.
Og det er jo det, vi som folk kan blive - både sammen og hver for sig: Berørt!

Rigtig hjertelig velkommen til årets kirkehøjskole!
 

                                                 Menighedsrådenes Fællesudvalg

FORORD

At forstå og få øje på

VI HAR ET STÆRKT folkeligt fællesskab på Thyholm. Det vidner de mange foreninger, klubber og aktiviteter om, hvor folk tager medan­svar for hinandens liv og glæde. Folkekirken er måske det stærkeste af alle de folkelige fællesskaber, vi lever i. Cirka 80 procent af alle jegindboere og thyholmere er medlem af Folkekirken, og kirkens og folkets liv væver sig naturligt sammen til hverdag og fest.

Vinterens kirkehøjskole vil sætte lys på Folk og fællesskab. Vi har inviteret nogle af landets vigtigste stemmer, når det gælder debatten om folkelivets vilkår. Vi lever på landet udenfor storbyerne, og netop det giver os udfordringer og muligheder, som vi trænger til at forstå og få øje på.

Det er vores håb, at de erfarne foredragsholdere vil hjælpe os til for­dybelse og selvbesindelse. Vi har meget at glæde os over, tage vare på og udvikle videre på. Foredragsrækken giver inspiration til det fælles liv, som folk og kirke skal leve sammen i de kommende år. Vi har et solidt fundament og gode erfaringer, som vi kan bygge det fol­kelige og kirkelige fællesskab videre på


                                                      Januar2018,
Menighedsrådenes Fællesudvalg. Torsdag d. 19. april kl. 19.30  i Thyholm Kirkecenter

"Da landbolivet blev en by i provinden"
v./ Johannes Nørregaard Frandsen


Da landbolivet blev en by i provinsen

I 1990'ERNE VAR DANMARK uden for de større byer præget af en landbokultur, der havde rod i sogne, landsbyer og andelsbevægelse. Landbruget var førende erhverv og sammen med de kirkelige og fol­kelige miljøer centrum for en særlig livsform. I de følgende årtier for­vandlede livet på landet sig med mekanisering, centralisering, speci­alisering, intensivering samt afvandring og store ændringer i normer
og værdier.
Da velfærdssamfundet foldede sig ud blev livet på landet udfordret. En udpræget selvstændigheds-kultur brød sammen og landbokultu­ren mistede status. Fra 1960'erne satte en urbanisering (bymæssiggørelse) ind, hvor byerne både spredte sig og sugede til sig. De gamle landsogne blev slidt, så det der engang var midten af Danmark nu blev 'UdkantsDanmark'.

Jeg har som kulturforsker undersøgt dette opbrud og dets konse­kvenser, og det er denne viden jeg formidler i foredraget. Det sker i en form, hvor jeg tager både humor og nostalgi til hjælp. Jeg fortæl­ler om forvandlingerne især i 1950'erne og 60'serne med udgangs­punkt i mit eget liv og søger at fremkalde scener og billeder, der må­ske vækker genkendelse hos lytterne.

                                                                                                    Johs. Nørregaard Frandsen

JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN er professor ved Institut for Kultur­videnskaber og leder af H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet (SDU), Odense. Endvidere klummeskribent i Kristeligt Dagblad, hvor han tager sproget under humoristisk og underfundig behand­ling. Født i 1950 og opvokset i et vestjysk landsogn. Arbejdede i en årrække ved landbrug og industri. Magister (nordisk litteratur + hi­storie) 1980 / højskolelærer og lærer på Teknisk Skole. Fra 1984 ansat ved Odense/Syddansk Universitet. Nu som professor og centerleder. Forfatter til bøger, afhandlinger, artikler og kronikker.

___________________________________________"Torsdag d. 22. feb. kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter
Det demente samfund"
 Michael Böss

Det demente samfund


VI STÅR MIDT I en kamp om, hvilke værdier der skal bære det dan­ske samfund ind i fremtiden. Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og "nødvendig politik"? Hvad sker der med dannelse, tra­dition, tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv? Den nutidskul­tur, som flere og flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi har mi­stet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af forti­den for fremtidens skyld?


Michael Böss er fhv. lektor ved Aarhus Universitet, men ved siden af forfatter og foredragsholder. Han er blevet kaldt Vest jyllands klo­geste mand og har udgivet 18 bøger og deltager hyppigt i den danske samfundsdebat.

_______________________________________


Torsdag d. 8. marts kl. 19.30  i Thyholm Kirkecenter
"Den som mærker græsset gror"
    Erik SommerDen, som
mærker, at græsset gror

ET H0JSKOLEFOREDRAG MED SANGE og fortælling om historier­ne bag sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene har haft noget på hjerte; anekdoter og kommentarer til den tid, vi ken­der, og tanker om det, der kommer.

Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Den, der synger, er aldrig alene, og når man hører noget sammen kommer man til at høre sammen ....

                                                                       Erik Sommer

ERIK SOMMER er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år ansat som lektor i musik ved
 Nr. Nissum Seminarium og forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole igen­nem i alt 12
år. Fra 2005 til 2010 var han forstander på SeniorHøjsko­len i Nørre Nissum.
  Han er en meget efterspurgt foredragsholder med fortælling og sang samt instruktør ved korstævner for både voksne og børn og ved undervisning og kurser for musiklærere.
_____________________________________________

  


Torsdag d. 5. april. kl. 19.30
i Thyholm Kirkecenter
   "Danmark på vippen"
           Kim RubergDanmark på vippen
FOREDRAGET HANDLER OM DANMARK på Vip­pens arbejde med at skabe ens vilkår i alle egne af landet og dermed modvir­ke den skævvrid­ning, som de sene­ste årtiers centrali­seringer omkring særligt hovedstads­området har med­ført. Danmark på Vippen er en organi­sation med en ræk­ke kommuner, er­hvervsvirksomheder og privatpersoner som medlemmer. Danmark på Vippen arbejder faktabase­ret og er ikke parti­politisk.

Kim Ruberg Bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen, Kim Ruberg, er netop nu på tur rundt i landet
                           for at præsentere Danmark på Vippens budskaber og visioner
.