Dagsorden og Referater fra menighedsrådsmøder før juni 2010:
  6.-5.-10
24.-3.-10

3.-2.-10
11.-11.-09

23.-09.-09

9.-9.-09

11.-6.-09

6.-5.-09

25. 3. 09

4. 2. 09

7. 1. 09

18. 11. 08

08. 10. 08

09. 09. 08

12. 08. 08

25. 06. 08

29. 05. 08

22. 05. 08

24. 04. 08

11.03.08

Sognemøde

Fælles 23.01.08

Fælles 21.11.07

Fælles 24.09.07

Fælles 11.09.07

Fælles 13.06.07

Fælles 08.05.07

Fælles 10.04.07

Fælles
14.03.07

Fælles
06.02.07

Odby 23.11.06

Søndbjerg
21.11.06

Fælles
31.10.06


Tilbage til referat-index

Menighedsrådsmøde d. 6-5-2010
Afbud:
Stedfortræder:
Vært:
BT

Dagsorden

Referat

 1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

Godkendt.

 • Efterretninger
 • Der orienteres om indkommen post.

  Der orienteres om formøde i Distriktsforeningen af Menighedsråd d. 27. Maj.

  Udleveret materiale til gravere og kirkeværge ang. Kirkegårdsstyring.

 • Budget 2011: aflevering udsat til 25.05.2010.
  Møde d. 28-4 for formand og kasserer i Struer provsti
 • Budget for 2011 er godkendt med driftsudgifter på 1.462.163 kr. og anlægsramme på 363.592.

  Ønsker for de kommende fem år drøftes på næste møde, dog regner vi med at fremskrive de ønsker der allerede er.

 • Fra provsti og stift
  Sognepræsten skal betale for forbrug af el. og vand.
  Ingen har nogensinde fortalt kassereren dette før nu!
  El.: Der skal betales for 2009: 4.600 kwh. a. 1,7799 kr. 8.188 kr. (der er brugt 9.400 kwh)
  vand: 170 m3 pris: 2.487 kr., reduktion max. 35%= 1.617 kr.
  Afledning: 170 m3, 3.133 kr., reduktion max. 35%= 2.036 kr.
  i alt: 11.841 kr.
  Vedr. perioden 2004 – 2008 ??????
 • Menighedsrådet og præsten beslutter at præsten betaler for 2009 ifølge dagsordenen. Der betales fremover pr. kvartal. Der laves en slutopgørelse når årsopgørelsen foreligger.

 • Fra Sognene:
 • Konfirmationerne vel overstået.

  Ønske om flagning fra begge kirker ved konfirmation vedtages. Graveren fra den kirke hvor der er konfirmation skal sørge for flagning ved begge kirker.

 • Fra Projektgrupper
 • Solnedgangsgudstjenester er nu næsten i orden:

  07.07.: De Uglev spillemænd.

  14.07.: Håbet.

  21.07.:

  28.07.: Anton og Nina.

  04.08.: Friskolens voksenkor.

  NR og KB forsøger at lave aftale om 21.07.

  KB og NR laver folder.

  Kirkekaffe:

  16.05.: BL

  23.05.: NR finder en.

  13.06.: NR finder en til denne.

  20.06.: NO i Odby.

  Juli ingen.

  22.08.: Strandgudstjeneste med kaffe og øl og vand. BT og NR.

  29.08.:BL

  26.09.: Arrangement til høstgudstjenesten BT , LG og NO.

 • Fra udvalgene.


 • Aftale for Samrådets opgaver godkendes.

  Emner til Kirkehøjskole til 2011 arbejdes derpå.

  Samrådets budget er med et underskud på 6000 kr.

  Dette deles mellem menighedsrådene.

  Menighedsrådet accepterer medbetaling af bus til Viborg .

  Menighedsrådet godkender at være med til at dække evt. underskud for kommende foredrag med Martin Herbst.

  KB og LSG arbejder med at se på gudstjenesteformen og hver kirkes særkende. De kommer med et skriftlig oplæg der så kan diskuteres på det fælles menighedsrådsmøde i efteråret.

 • Fra sognepræsten
 • Der har været afholdt afslutning for minikonfirmanderne.

  Der var problemer med billetkøb til Eidsvåg.

  Der afventes stadig udmelding fra Kirkeministeriet ang. præsteansættelse på Jegindø.

  Det kan i øjeblikket være svært med kort varsel at få aftale om organister på hverdage. Vi ser an indtil 01.07.10. KB orienterer bedemanden.

 • Inventarliste
  Jes Rokkjær og Kristian Brogaard havde lovet at lave en,
  den må der kunne bygges videre på.
 • BT og KB laver en ny liste inden provstesynet.

  Vedrørende inventarliste for kirkerne tager BT og NO sig af dette.

 • Ombygning af dige.
  Aftale med Ole Olsen: Marken må bruges 20 m. ind i forb. med digebygning. Han betaler 1.000 kr. mindre i jordleje for 2010, for ulempe med hegn m.v.
  Budget efter billigste tilbud: 261.250 kr. Willy Jørgensen og søn. Hvis vi kan finde en lokal til at fjerne bevoksning, vil der kunne spares meget. Hvis stubben må fjernes 20 cm. under jordoverfladen og roden blive i jorden, spares yderligere. (iflg. arkitekten, fuldt forsvarligt!)
 • Menighedsrådet godkender dette. CG arbejder videre hermed.

 • "Mindelunden". 4 medlemmer + Niels Kr. mødte d. 20. april. Graverne placerer stenene om og rydder op langs diger mellem ny og gammel kirkegård. Grim bevoksning fjernes, gerne med hjælp af minigraver. Der lægges evt. tykt lag grus under gravsten, i stedet for fliser.
 • Godkendt.

 • Liv til menigheden
  Til mødet kommer vi hver især med to ideer til hvordan vi skaber liv i menigheden.
 • Løbegudstjeneste evt. i samarbejde med Stationen NR , BT og NO arbejder videre.

  Menighedsrådet kunne evt. afholde en aften for de frivillige i sognet.

  Cafe med salmesang hvor man begrunder valget.

  Kirkekaffen bredes ud på andre end menighedsrådet.

  Julehygge for pensionister i konfirmandstuen.

  Kuffert med tegnemateriale til børnene.

  Evt. regelsæt for fotografering under kirkehandlinger.

  Offentlig møde hvor menighedsrådet inviterer til information og dialog. Det kunne evt. være på Stationen.

  Hjemmesiden som CG står for får fin og positiv kritik.

 • Evt.
 • NR vil gerne have noget af Sigurd Barrets bibelhistorie materiale. Der indkøbes et eksemplar af totalpakken til gennemsyn til næste møde. KB indkøber.

 • Næste møde: 02. juni.

 • Vært: HC.

  Kaffeemne: LG

  Vi tager udgangspunkt i hæftet "Vejledning til samtale", punkt B; 7 spørgsmål. (side 6)

  Menighedsrådsmøde d. 24.-3.-2010
  Afbud:
  Stedfortræder: 
  Vært: NR

  Dagsorden

  Referat

  1.       Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Godkendt.

  2.       Efterretninger
  Stig Kokfeldt har repareret Odby kirke indvendig (med komøg!)( se hjemmeside!)

  Er gjort til fuld tilfredshed.

  Mulighed for deltagelse som delegeret til Landsforeningen for menighedsrådsmedlemmer.

  CG har igen adgang til IT skrivebord. Mailboksen fungerer.

  3.       Offentlig møde
  Regnskab 2009
  Budget 2011
  (Regnskabet udsendes til alle før mødet)
  (Budget udsendes til alle før mødet –hvis skemaer og betingelser kommer frem!)

  Budget 2011 blev behandlet d.d. på mødet med ligningsbeløb 1.9oo.000,00 kr.

  Regnskab 2009 blev godkendt.

  Budgetønsker til 2011 i prioriteret rækkefølge: Truck med løvsuger ca. 50.000 kr. Rørlægning af grøft øst for Odby kirke, der er tilbud på ca. 30.000 kr. Renovering af lysekrone i Odby til ca. 8000 kr. Omlægning af terrasse ved præstegården ca. 30.000 kr. Congatrommer ca. 3500 kr. Plænetraktor ca. 40.000 kr.

  4.       Fra provsti og stift

   

  CG og LG skal til budgetmøde d. 28.04.10.

  5.       Fra Sognene:
  Kirkehøjskole 11. feb.
   Fastelavnssøndag 14. feb.

   -var det godt nok?

  Kirkehøjskoleaftnerne rimelig besøgt.

  Fastelavnsarrangementet meget godt besøgt. Godt 30 børn.

  Sogneindsamlingen gav 4698 kr.

   

  6.       Fra Projektgrupper

  13.05.10 bliver der arrangeret fælleskørsel til Kirkedage i Viborg.

  26.03.10 kommer Bjørn Eidsvåg og giver koncert i Hvidbjerg kirke. BT vil medvirke ved billetsalg.

  NR og KB har været til Skole kirke samarbejdsmøde.

  7.       Fra udvalgene.   

  Kirkebils kørsel fungerer via BL.

  Solnedgangsgudstjenester er ved at blive planlagt.

  Kirkekaffe: 23.05.10 NR finder en. 16.05.10 BL.

  8.       Fra sognepræsten
   

  Ny præst på Jegindø indsættes sidst i juni.

  Palmesøndag er der gudstjeneste med deltagelse af bl.a. minikonfirmander. NR laver kirkekaffe.

  Konfirmandundervisningen  starter ude i sognet uge 13.

  Ved konfirmationen d. 02.05. vil BL og NO sidde i våbenhuset som tidligere. NR sørger for kasser.

  Menighedsrådsmøde d. 09.06.10 flyttes til 02.06.10. Mødet d. 23.11.10 flyttes til 17.11.10.

    

  9.       Inventarliste
  Jes Rokkjær og Kristian Brogaard havde lovet at lave en,
  den må der kunne bygges videre på.

  KB og BT reviderer tidligere.

  10.    Ombygning af dige.
  Arkitekten har lovet oplæg inden mødet

   

  Arkitektens oplæg er godkendt. Der indhentes tilbud fra fem foreslåede.

  11.    Graverne

   

  N.O. afventer skriftlig arbejdsbeskrivelse.

  12.    Liv til menigheden
  Til mødet kommer vi hver især med to ideer til hvordan vi skaber liv i menigheden.

  Udsættes til næste møde.

   

  13.    Orgel.
  Orgelbygger ”Bruno Christensen & Sønner” vil, når de kommer på ”stemmetur” hen på sommeren frakoble de 2-3 stemmer som er dårligst. De mener, at der nemt kan gøres noget så koblingerne derefter kan bruges ”uden at risikere noget”!    

  Godkendt.

  14.    ”Mindelunden”

   

  Forslag til at gravstedsholdere der ønsker gravstedet sløjfet orienteres skriftlig om evt. alternative muligheder. Der vedtages at gravstenene bevares og sættes i Mindelunden. Mindelunden besigtiges af menighedsrådet og graver tirsdag d. 20.04 kl. 15.00.

  15.    Evt.

  Abonnementet på Kristelig Dagblad til formanden opsiges.

   

  16.    Næste møde: 06. Maj.

   

  Vært: BT

  Kaffeemne: LG

  Vi tager udgangspunkt i hæftet ”Vejledning til samtale”, punkt B; 7 spørgsmål. (side 6)

   
  Menighedsrådsmøde d. 3.-2.-2010

  Afbud: BT (tilføjet efter underskrivelse)
  Stedfortræder: 
  Vært: LG

  Dagsorden

  Referat

  1.     Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Dagsordenen godkendt.

  2.     Efterretninger

  Else og Poul Christensens gravsted er registreret.

   

  3.     Fra provsti og stift

   

  Årsmøde Sydthy provsti 09.03. NR deltager.

  4.     Fra Sognene:
  Kirkehøjskole 11. feb.
   Fastelavnssøndag 14. feb.

  Hvem gør hvad?

  Fastelavnssøndag: CG og NO sørger for tønder NR sørger for drikkevarer LG ,NR og HC for fasterlavnsboller. LG sørger for annoncering.

  Kirkehøjskole: NO og LG bager kringle og kage NR, CG , BT og HC ordner borddækning og oprydning. Mødes 18.30 i Kirkecenteret.

  Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp 07.03.10. Indsamlere søges.

  Kørsel til kirkebil søges BT kan ringe til CG, HC.

   

  5.     Fra Projektgrupper

  Kirkekaffe: BL kontakter NR når datoerne ligger fast.

  6.     Fra udvalgene.  Kirkehøjskole tre torsdage er kommende arrangementer.

  Kirkedagene 13. – 16. maj. Fællesgudstjeneste  d. 13. maj på Thyholm. Der arrangeres buskørsel til Viborg til gudstjeneste kl. 16.00. Se kirkebladet.

  26.03. kommer Bjørn Eidsvåg i Hvidbjerg kirke.

  Samrådsbudget lægges under Hvidbjerg menighedsråd.

  Fra kirkebladsudvalget skal der findes en der vil skrive det teologiske indlæg ca. tre gange årlig. BT modtager forslag til kommende indlæg.

  Menighedsrådet betaler medarbejdernes ”julefrokost”.

  7.     Fra sognepræsten
   

  KB og NR mødes og drøfter mulighed for aktivitetsudvalg.

  Ønske om nedsættelse af liturgiudvalg NO og Bent Ingemann vælges.

  Udvalg om gudstjenestemuligheder NO, NR og Bent Ingemann.

  8.     Ombygning af dige.

  Der foreligger en godkendelse fra stiftet. CG kontakter arkitekten, så arbejdet kan sættes i gang hurtigst mulig.

  9.     Gravernes arbejde

  a)     Fordeling af timer og løn.

  b)     Snerydning af fortov.
  Se bilag til punkt a
  .

  N.O indkalder og kommer med oplæg til møde med graverne.

  Punkt b er diskuteret.

  10.  Liv til menigheden
  Se bilag

  Til næste møde kommer vi hver især med to ideer til hvordan vi skaber liv i menigheden.

  11.  Økonomi

  a)      Hvad er ordnet og hvad skal ordnes i år
  iflg. bygningssynet?

  b)      Kalkning af kirker.

  CG færdiggør regnskab 2009 og budget 2010 til næste møde, så de kan underskrives der.

  Der vedtages at Stig Kokfelt bestilles til kalkning.

  Synslisten fra 4. september 2009 ang. Vedligeholdelsesarbejder m.m. godkendes. Indkøb af lærred tages op på næste møde. Indkøb af laserfarveprinter vedtages. Låger, affaldsbåse og brændeovn godkendes. CG kontakter skorstensfejer ang. Opsætning af brændeovn. CG beder Chr. Erik om omsætning af præstegårdens drivhus.

  12.  Orgel.
  3 af de 14 stemmer er ikke gode. Kan man bede orgelstemmeren blænde/afmærke dem så de ikke skal bruges?
  Prisen var i 2008 knap 7.000 kr. (Der betales pr. stemme + grundbeløb)

  CG spørger orgelstemmeren om at stemme Søndbjerg samtidig med Odby.

  13.  Donationer og kollekter for 2010

  Præsten har beslutningen i forhold til kollekter.

  Vedrørende donationer er der afsat 5000 kr dels til søndagsskolen, FDF og KFUM/K.

  14.  Evt.

  Forslag til placering af høstgudstjeneste samordnes med friskolen som vanlig.

  Ønske om at typerne for annoncering af gudstjeneste i kirkebladet bliver større. BL forelægger det for redaktøren.

  Ændring af mødedatoer 9. juni og 23 november aftales til næste møde.

  15.  Næste møde: 24. marts

   

  Vært: NR.

  Kaffeemne: LG

  Vi tager udgangspunkt i hæftet ”Vejledning til samtale”, punkt B; 7 spørgsmål. (side 6)

   Menighedsrådsmøde d. 6.-1.-2010   Aflyst

  Menighedsrådsmøde d. 11.-11.-2009
  Afbud: CG
  Stedfortræder:
  Vært: NO

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Godkendt. Se nedenstående punkter.

  2. Konstituering for det nye kirkeår

  Alle modtager genvalg.

  3. Efterretninger

  Ved skriftlig valg blandt alle menighedsråd på Thyholm blev beslutningen at kirkebladet som tidligere udkommer i Gang i Thyholm. Anna Fomsgaard bliver ny redaktør. Desuden blev der vedtaget at alle menighedsråd på Thyholm mødes en gang årligt i Kirkecenteret i Hvidbjerg. Jegindø indkalder til næste møde primo oktober 2010.

  Ønske om fredning af gravsten/sted for Poul og Else Christensen i Odby undersøges nærmere af BL. Tages op på næste møde.

  Spørgeskema fra Stiftsadministrationen om tilfredshedhed for samarbejdet gennemgåes af BT og KB.

   

  4. Fra provsti og stift

  Valgt til Stiftsrådet blev Bent Ingemann.

  5. Fra Sognene:

  Vedrørende opfordring til klokkeringning i forbindelse med Klimatopmødet d. 13.12.09. er der i menighedsrådet flertal for ikke at ringe fra kirkerne.

  Vedrørende orgelet i Søndbjerg kirke må CG undersøge hvad det vil koste at stemme orgelet indtil anden beslutning er truffet.

  Der vedtages at der indkøbes 20 nye salmebøger senest januar 2010. LG orienterer CG.

  6. Fra Projektgrupper

  Intet nyt.

  7. Fra udvalgene.


  Fra Samrådet:

  Samrådets midler samles under et budget i Hvidbjerg. De enkelte menighedsråd aftaler beløbsstørrelse. Dette samles så ved ligning.

  Forespørgsel til menighedsrådene om det er muligt kun at afholde en gudstjeneste på Thyholm d. 13. Maj 2010 – så så mange som mulig får mulighed for at deltage i åbningsgudstjenesten til Kirkedagene i Viborg.

  Gospelweekenden er i orden.

  Kirkehøjskole 2010:

  28.01.10. Jakob Dam Knudsen – målretning af gudstjenesten til brugerne.

  04.02.10. Jesper Fodgaard – nye måder at være kirke på.

  11.02.10. Hans Ol – " Højlunds forsamlingshus "

  Arrangement med Thyholm idrætsforening i samarbejde med menighedsrådene: Nyt foredrag med Louise Bager. Forslag ultimo marts 2010.

  Julemusikuge på Thyholm:

  01.12.09. Thyholmerkoret Jegindø kirke.

  03.12.09. Anne Dorte Michelsen i Hvidbjerg kirke.

  06.12.09. De ni læsninger i Hvidbjerg kirke.

  Der arbejdes videre med flere arrangementer.

  Fra kontaktperson NO: Graveren i Odby skal på 5 ugers kursus. Aftales mellem NO og graveren.

  Organist Peter Wahuus starter d. 15.11.09.

   

  8. Fra sognepræsten

  Konfirmandlejr d. 13./14.03.10 . BT og NR vil hjælpe.

  Indsamling Folkekirkens Nødhjælp d. 07.03.10 koordineres af BL og HC.

  Minikonfirmandundervisning fra januar til april på onsdage. Der er behov for lønnet medhjælp. Menighedsrådet vedtager der afsættes økonomi til dette.

  Der indkøbes og opsættes digital TV boks i præstegården. Tilsluttes fællesantenne. KB indkøber.

  9. Gravernes arbejde ved:

  a) Odby kirke.

  b) Søndbjerg kirke.

  Forslag fra graverne: At Søndbjerg/Odby skal lægges sammen til en stilling. Resterende timer skulle så være som medhjælpertimer.

  Medtages som punkt på menighedsrådsmøde i januar 2010.

  10. Uddeling af tilskud til ungdomsarbejde.
  Til udbetaling i nov. Budgetteret: 4.000 kr.
  Forslag: KFUM&K Thyholm: 1.500 kr.
  FDF Thyholm: 1.500 kr.

  Søndagsskolen: 1.000 kr.

  Menighedsrådet vedtager at der til budgettet i 2009 tilføjes: FDF Thyholm, Uglev afdeling 1.500 kr.

  11. Hjemmeside. Er oprettet på:
  http://www.sondbjerg-odby.dk/ (efterretning!)

  Set af enkelte.

  12. Menighedsrådsmøder i det nye år?
  Der foreslås et møde sidst i sept./først i okt., da det kniber med, at få budgettet tilbage før.

  Datoer aftalt.

  13. Evt.

  Blomst til efterladte i forbindelse med julen. NO sørger for dette.

  BT har undersøgt mulighed for kirkebil. Det vil blive en forholdsvis dyr ordning. Menighedsrådet ved BL vil forsøge at koordinere tilbud om kørsel. NR laver opslag i kirkerne. Der annonceres i kirkebladet.

  Donationer og kollekter for 2010 tages op på næste møde. Herunder støtte til KLF familiemagasin.

   

   

   

  14. Næste møde: ???

  Se punkt 12.

  Kaffeemne: LG

  Vi tager udgangspunkt i hæftet "Vejledning til samtale", punkt B; 7 spørgsmål. (side 6)

  Menighedsrådsmøde d. 23.-9.-2009
  Afbud:
  Stedfortræder: Ekstraordinært møde
  Vært:

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Godkendt.

  2. Valg til stiftsråd

  Valget foretaget.

  3. Godkendelse af endeligt budget

  Godkendt.

  4. Godkendelse af revisionsrapport

  Godkendt.

  5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

   

  Godkendt.

  6. Næste møde: 11. nov.

  Vært: Niels Odgaard

  Menighedsrådsmøde d. 9.-9.-2009
  Afbud: CG

  Stedfortræder:

  Vært: BL

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Godkendt.

  2. Efterretninger

  Opførelse af ny bolig på Ballevej 6, etplanshus.

  Menighedsrådet accepterer.

  3. Fra provsti og stift

  Valg til stiftråd, indkaldelse til ekstraordinært møde i perioden 21/9-4/10.

  Vedrørende valg til Stiftsrådet skal der i menighedsrådet stemmes mellem d. 21.09.09 - 04.10.09. Menighedsrådet mødes d. 23.09.09 kl. 17.15 i præstegården.

  4. Fra Sognene: Bygningssynet d. 4. sept.

  N. O. orienterede. Se kirke og præstegårdssyn fra 4. september.

  Tilføjelser:

  Udskiftning af fjernvarmerør i Odby kirke skal ske straks. Anslået pris 100.000 kr.

  Teleslyngeforhold skal undersøges i begge kirker.

  Menighedsrådet anbefaler at ahorntræet ved indgangen til kirkegården ved Søndbjerg kirke (udenfor muren ) fælles.

  KB ønsker udligning af gulv mellem gang og kontor i præstegården.

  Hylder og skabe til kontor og konfirmandstue skal med på budget 2011.

  Inventarliste til konfirmandstuens køkken skal findes på IT skrivebord og dernæst opdateres.

  BT er ansvarlig for dette og evt. nyindkøb.

  Bjarke Brogaard sørger som tidligere for rengøring, vask og indkøb af f.eks. kaffe, tabs o.lign. til køkkenet.

  5. Fra Projektgrupper Solnedgangsgudstjeneste, hvordan forløb det?

  N.R. orienterede:

  Solnedgangsgudstjenesterne har været godt besøgt mellem 60 – 110 gæster.

  Mediedækningen i Thyholm nu – avis og radio MV har givet god respons. Solnedgangsgudstjenester gentages næste år.

  Ønske om en aften med nye danske salmer forventes at blive til foråret.

  Høstgudstjeneste med kirkefrokost ønskes gentaget næste år.

  6. Fra udvalgene.

  Folder vedr. Odby kirke. Nina arbejder på dette.

  Fra Samrådet:

  Alle de planlagte arrangementer i Samrådsregi hen over sommeren er blevet aflyst. Der arbejdes på et julearrangement.

  Kort præsentation af gospel-workshop + fællesgudstjeneste d. 14. -15.11. for alle sognene i området ( gospelgudstjeneste ) Menighedsrådet støtter op om denne, men der er flertal for at der også holdes en alm. gudstjeneste. Dette bliver i Odby kirke.

  Forespørgsel omkring fællesgudstjeneste d. 27.06.10. afventer ansøgning fra IM, som også skal til provsten. Vendes senere.

  Fælles menighedsrådsmøde d. 01.10.09 i Kirkecenteret vedr. kirkeblad og redaktør til bladet. Forslag til ny redaktør medtages gerne.

  Fællesarrangement omkring Kirkedagene i Viborg drøftes samme aften.

  Der arbejdes på Kirkehøjskole i 2010. Der planlægges afholdelse i uge 4,5 og 6.

   

  7. Fra sognepræsten

  Sognepræst Ulrik Jensen, Jegindø, har opsagt sin stilling. Tidligere præst Fousing/Ølby Erik Lunde konstitueres fra 15.09.09.

  Ny præst forventes ansat pr. 01.01.10.

  Strandgudstjenesten var meget godt besøgt ca. 150.

  Der ønskes indkøbt flere salmebøger til begge kirker. Tages op på menighedsrådesmøde i november.

  KB har ønske om at Tove Brogaard tager ca. en gudstjeneste i kvartalet i Søndbjerg/Odby pastorat. Der er ingen lønudgift og menighedsrådet accepterer.

  Vedrørende evt. nyt orgel til Søndbjerg kirke. KB arrangerer tur til Lødderup kirke Mors og evt. til Alfred Christensen Holstebro. Dato kommer på mail for evt. interesserede.

  Vedrørende gudstjeneste 1. juledag og 1. nytårsdag indstiller menighedsrådet til provsten at der kun holdes en gudstjeneste i Søndbjerg/Odby pastorat de pågældende dage i 2009.

  KB lægger brochure om skitur til Norge med Danmission i våbenhusene.

  8. Udflugter ?

  a) Sogneudflugt: 17. september

  Tilmelding til Betty i perioden 1-10. sept.

  OK.

  9. Reparation af kirkedige i Søndbjerg.

  100.000 kr. er budgetteret 2009.
  Efterretning: Godkendt i provsti, sendt til stift, som har sendt til høring.

  Godkendt

  10. Hjemmeside. TDC har opsagt siden.
  Forsøger at finde ny "web-hotel".

  Der ønskes fortsat en hjemmeside for Søndbjerg/Odby kirker. CG har undersøgt ny udbyder til pris 123 for oprettelse og ca. 11 kr. pr. måned. Menighedsrådet indstiller til dette.

  11. a. Sognepræstens telefon

  Betaling af præstens mobiltelefon skal fremover betales over kontoen : Ungdomspræst.

  12. Evt.

  Har Søndbjerg/Odby interesse i at få repræsentant i Kirkecenterudvalget? NR foreslåes at Chr. Erik Christensen.

  Behovet for kirkebil er aktuelt. BT undersøger muligheder.

  13. Næste møde: 11. nov.

  Vært: Niels Odgaard

  Kaffeemne: LG

  Vi tager udgangspunkt i hæftet "Vejledning til samtale", punkt B; 7 spørgsmål. (side 6)

  NB. Vedr. budget 2010: der henvises til brev på IT-skrivebordet af 6. juli, fra provstiet.

  Menighedsrådsmøde d. 11.-6.-2009

  Afbud:

  Stedfortræder:

  Vært: BL

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Godkendt.

  2. Efterretninger

  Ingen.

  3. Fra provsti og stift

  Intet.

  4. Fra Sognene

  Dato for bygningssyn??

  Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken og kirkegården.
  Menighedsrådet er forpligtet til årligt at afholde syn over tjenesteboligen, jf. cirkulærets § 25, stk. 2. Synet afholdes i forbindelse med det årlige syn over kirken og efter samme regler som dette.

  Deltagere Kirkegårdsudvalget BT, CG, NO, KB. Bygningssagkyndig tømrer Finn Jacobsen. Der foreslås slutningen af august eller i september. Datoerne 21.08. eller 04.09. er mulige. Kl 13.00. NO aftaler med Finn Jacobsen og graverne.

  5. Fra Projektgrupper Solnedgangsgudstjeneste?

  Solnedgangsgudstjenesterne er nu på plads og er annonceret.

  NR laver folder til at ligge i kirkerne.

  Efteromtale af ovenstående til ugeposten og evt. Dagbladet tages af NR, Bent Ingemann og KB.

  Kirkekaffe d. 26. Juli og 16. August.

  Høstgudstjeneste 6. September. Der laves kirkefrokost med egenbetaling 30 kr. for voksne gratis for børn. BL annoncerer i kirkebladet. NR, LG, og BT står for arrangementet.

  6. Fra udvalgene.

  Folder vedr. Odby kirke. Nina arbejder på dette.

  6a. NR fortsætter arbejdet.

   

  7. Fra sognepræsten

  KB orienterede om sin situation.

  KB har ferie i uge 27 og 28.

  På Møgelø uge 29.

  D. 06.08. holder KB åben hus i præstegården.

  Orglet i Søndbjerg har den seneste tid fungeret dårligt, nogle af stemmerne sætter ud , og kan ikke stemmes. Der har været situationer hvor orgelet måtte slukkes bl.a. under en begravelse. Forslag om at tage til Lødderup kirke på Mors og høre et digitalorgel sammen med personale. KB arrangerer.

  8. Udflugter ?

  a) Stiftstævnet:

  Tilmelding til Niels senest den 6. august.

  b) Sogneudflugt: 17. september??

  Tilmelding til Betty i perioden 1-10. sept.

  Stiftstævne en orientering.

  Sogneudflugt: Afgang fra Stationen i Uglev kl. 17.45.

  9. Reparation af kirkedige i Søndbjerg.

  100.000 kr. er budgetteret 2009.
  FN-tegnestuen har lovet materialet, så det kan gøres klar til godkendelse hos provsti og stift.

  Menighedsrådet foreslår følgende ændringer i forhold til FN-tegnestuens forslag: Nord-diget omsættes ikke, da der ikke er problemer med det. Eksisterende beplantning mod nord bevares, evt. med beskæring. Ingen beplantning på indersiden mod syd og vest, da her er læbælte udenfor diget.

  Den indvendige side gøres så bred og med afrunding mod digetop, at græsset kan klippes med maskine.

  10. "Mødeorden".

  Se nedenstående.

  11. Evt.

  Næste møde: 9. september 2009.

  Vært: BL

  Kaffeemne: LG

  Vi tager udgangspunkt i hæftet "Vejledning til samtale", punkt B; 7 spørgsmål. (side 6)

   

  Mødeorden:

  Formanden sørger for afvikling af mødet som ordstyrer. Er formanden fraværende overtager næstformanden.

  Mødet følger dagsordenen fra kl. 19.00 til ca. kl. 21.

  Under kaffen, fra ca. kl. 21, tager vi et "kaffeemne" op til debat. Opgaven går på omgang.

  Mødet slutter senest kl. 22.00.

  Gode råd til menighedsrådsmødet:

  Adskil hygge og arbejde.

  For megen småsnak giver lange møder.

  Giv plads til nye idéer og tænkemåder.

  Alle skal med i samtalen!

  Ved diskusionspunkter kan man tage "bordet rundt", evt. 2 gange.

  Så man er sikker på alle bliver hørt.

  Vær sikre på hvad der besluttes.

  Lad ordstyreren konkludere tydeligt på hvert beslutningspunkt. Evt. kan referatet læses op.

  Send bilag ud på forhånd.

  Undgå spildtid og lad mødedeltagerne læse bilag på forhånd.

  Vær velforberedt.

  Forberedelse smitter.

  Menighedsrådsmøde d. 6.-5.-09

  Afbud: HC

  Stedfortræder:

  Vært: CG

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Dagsordenen godkendt.

   

  2. Efterretninger

  Formanden berettede omkring sognepræstens sygemelding.

  Han vil starte i det små fra tirsdag d. 12. maj. Planen er, at han begynder med planlægningen af de 2 rock gudstjenester i Vinderup og Hvidbjerg.

  Provsten holder ferie.

  Økonomi: Kvartalsrapport.

  Er fremsendt pr. mail

  Regnskab 2008 og Budget 2010 er indsendt.

  (Kan ses på IT-skrivebordet)

  Budget rapport 1. kvartal gennemgået. (vedhæftet som bilag).

  Alle indtægter fra kirkegårdene kommer ind i dette kvartal.

  Der betales også en række kontingenter i dette kvartal, så derfor er posten vedr. administrationsomkostninger stor.

  3. Fra provsti og stift

  Formøde forud for delegeretmøde i distriktsforeningen af menighedsråd afholdes d. 25. maj kl. 19 i sognehuset i Holstebro.

  Vi deltager ikke, men vi afventer referat.

  Referat fra provstimøde d. 15. april (Bente):

  -2 Det kunne være godt, at vi kigger på nogle af de samtalepunkter, som var i oplægget.

  -3 Vi kunne få glæde af at lave fx en analyse af vore sogne, så vi ved lidt om, hvad vi har at arbejde med.

  -4 Vi kunne tage det op under møderne fx som emne til kaffen.

  -5 Der er tilbud omkring brug af konsulenter.

  Louise kopiere hæftet, så vi har et fælles grundlag.

  Louise vælger et emne til næste gang.

  Referat af møde for formænd og kontaktpersoner d. 30. marts:

  Vi kan trække på en konsulent, som kan hjælpe, hvis tingene går i hårdknude.
  Der var forskellige emner fx omkring møde afholdelse, hvordan man styrer sådant, samt gruppearbejde omkring tillid og respekt.

  5. Fra Sognene

  Vi har afholdt konfirmationsgudstjeneste.

  Der var 13 konfirmander i år.

  Gudstjenesterne d. 8. maj og d. 10. maj er flyttet til kl. 9. Derfor ingen kirkekaffe d. 10. maj.

  Betty laver et opslag vedr. ovennævnte ændringer, det hænges op hos Kvik Spar. Der er kommet en ændringsliste i.f.t. gudstjenester i den kommende tid fra Lars Sandfeldt.

  6. Fra Projektgrupper

  Solnedgangsgudstjeneste?

   

  Solnedgangsgudstjenester: Vi mangler 2 deltagere.

  Vi spørger Lena og Daffy ("Om igen") m.h.t. dette.

  Peter W. har givet tilsagn om, at der arrangeres en sangaften i efteråret med nye salmer. Det afholdes i konfirmandstuen med efterfølgende kaffe.

  Kirkekaffe d. 31. maj kl. 10:30 Søndbjerg (Niels).

  7. Fra udvalgene.
  Præstegårdsudvalget: Oprydning i området NV for præstegården? -er i gang
  Brændeskur? -hos provstiudvalget

  -(Kun til orientering)

  Samråd:

  Møllehave arrangement d. 14. maj aflyst.

  Der kommer en gospel workshop i efteråret – den planlægges i forbindelse med BUSK.

  Nærmere følger.

  Præstegårdsudvalget:

  Vi gik en tur i området for at se på oprydningen.

  Det ser rigtig godt ud. Chr. Erik fortsætter arbejdet.

  Tegning vedr. brændeskur er godkendt af provstiudvalget. Arbejdet kan derfor påbegyndes.

  Christen giver Chr. Erik besked.

  8. Fra sognepræsten

  Intet nyt grundet sygemeldingen.

  9. Udflugter ?
  a. Sogneudflugt

  b. Forslag om deltagelse i Stiftstævnet:

  Hvert andet år inviteres menighedsrådsmedlemmer, kirkebetjeningen og præster til et stort stiftsstævne i Viborg. Dagen indledes med gudstjeneste i Domkirken og efterfølgende samvær i Tinghallen.

  I år bliver stiftsstævnet den 22. august - og kirkeministeren har allerede meldt sin ankomst som deltager og taler om eftermiddagen.

  Nærmere program følger, men sæt allerede nu kryds ved datoen. –endnu intet nyt

  a.

  Udflugt til hospice i Hvidesande: alle lige uger for kr. 1000,-. Første ledige tid er i 2011. Der kan købes kaffe.

  Skive: Hver torsdag – min 10 - max 25 deltagere for kr. 1000,-. Der er ledige datoer i efteråret 2009. Der kan købes kaffe.

  Vi vælger Skive. Betty booker.

  Dato: 17. september (alternativ d. 24. september)

  Pris: Kaffe kr. 20,-. Menighedsrådet afholder udgiften på de kr. 1000,-.

  Annoncering:

  Her skrives, at der er max. 25 pladser.

  Der annonceres i kirkebladet både juli/august og september (Betty) + Kvik Spar, Uglev + Kirkernes opslagstavle (Betty).

  Transport: Private biler – der arrangeres samkørsel.

  Tilmelding til Betty i perioden 1-10. september.

  b.

  Invitation til stiftsstævne d. 22. august udleveret.

  Sidste tilmelding d. 13. august.

  Louise giver indbydelser til personalet.

  Tilmelding til Niels senest d. 6. august. Vi arrangerer samkørsel, når Niels ved, hvem der deltager.

  Kirkekassen afholder arrangement udgift kr. 330,- pr. deltager.

  10. Reparation af kirkedige i Søndbjerg.
  100.000 kr. er budgetteret 2009.
  Ligger hos FN-tegnestuen.

  (Kun til orientering)

  Der er intet nyt – vi har ikke hørt fra arkitekten. Christen rykker.

  11. Evt.

   

  12. Næste møde: d. 11/6, Vært: Hanne

  Tak fra Jakob.

  Tak fra Christen.

  Folder vedr. Odby kirke. Nina arbejder på dette.

  Christen finder det tidligere oplæg fra Poul Hansen.

  Louise: Giv en gave – modtag Kristelig Dagblad gratis i 4 uger. Louise har en liste, hvor man kan skrive sig på.

  Niels:

  - Afholdt medarbejder samtaler.

  - Der har også været afholdt fælles personalemøde.

  - Liste over kirkesangere udarbejdet.

  - Peter W. har ønske om indkøb af node bøger – dette godkendes.

  - Medarbejderne ønsker et bedre referat fra menighedsrådsmøderne. Vi havde besluttet, at det skulle være et beslutningsreferat, men vi vælger at ændre til et forhandlingsreferat fra d.d.

  - Medarbejdermøderne rykkes frem til før budget møderne næste gang.

  - Uglev ældrecenter har indkøbt højskolesangbøgerne, som menighedsrådet har givet et tilskud til – Betty deltog i arrangementet.

  Menighedsrådsmøde d. 25. 3. 09

  Afbud:

  Stedfortræder:

  Vært: LG

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser

  Godkendt.

  2. Efterretninger

  Intet.

  3. Forelæggelse af Regnskab og Budget.

  Regnskabet skal underskrives af alle tilstedeværende
  menighedsrådsmedlemmer. Budget underskrives af Formand og kasserer. Ved afbud, skal indkaldes stedfortræder.

   

  Regnskab og budget gennemgået og godkendt.

  4. Fra provsti og stift

  a) Møde i provstikomiteen d. 1/4. Medlemskab af provstikomiteen? Evt. valg af medlem til komiteen.

  b) SIS møde d. 30/3. Hvem deltager?

  c) Møde med biskop Karsten Nissen d. 15/4, deltagere?

  a. Vi betaler kontigent på ca. 5oo kr.

  b. LG og NO deltager.

  c. BT og LG deltager.

  5. Fra Sognene

  Intet nyt.

  6. Fra Projektgrupper

   

   

  Deltagelse i Hvidbjerg med sygehuspræst Preben Kock, fastelavnsgudstjeneste og planlæggelse af solnedgangsgudstjenester er i gang med start d. 1. Juli og sidste d. 5. August.

  7. Fra udvalgene.
  Præstegårdsudvalget: Oprydning i området NV for præstegården?
  Brændeskur?

  Udvalget har set på sagerne. Kresten Erik vil godt påtage sig oprydningen og bygning af brændeskur. Placering af brændeskur foreslåes bag garage. Tegning og beskrivelse sendes til provstiet. CG sender disse.

  8. Fra sognepræsten
  vedr. kollekter

  Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gav 4264 kr.

  Til spillemandsgudstjeneste var der 8o deltagere.

  Rockgudstjeneste i Rom med 50 deltagere.

  Jazzgudstjeneste med Villy Egmose.

  Rockgudstjeneste Nr. Nissum godt besøgt.

  I år mange begravelser.

  Rollespil med konfirmander.

  Der er fejl i konfirmandlisten i næste Thyholm nyt. Rettes i maj.

  En del arrangementer i den kommende tid.

  Efter påske skal KB til USA

  Der er 13 konfirmander i Odby. BL og NO vil være i våbenhuset og bl.a. modtage telegrammer.

  Forslag om at Lars Sandfeld og KB deltager i et menighedsrådsmøde henholdsvis her og Hvidbjerg. LS indbydes til at deltage her til næste møde.

  9. Udflugter??
  a. Forslag til f.eks. aftenudflugt til Museet for religiøs kunst i privat biler. Juni foreslået – 9.eller 10. Tages op til martsmødet. BT undersøger entre og kaffe.

  b. Forslag om deltagelse i Stiftstævnet:

  Hvert andet år inviteres menighedsrådsmedlemmer, kirkebetjeningen og præster til et stort stiftsstævne i Viborg. Dagen indledes med gudstjeneste i Domkirken og efterfølgende samvær i Tinghallen.

  I år bliver stiftsstævnet den 22. august - og kirkeministeren har allerede meldt sin ankomst som deltager og taler om eftermiddagen.

  Nærmere program følger, men sæt allerede nu kryds ved datoen.

  a Udsættes til efteråret evt. foråret 2010. Forslag om besøg på hospice. BL undersøger. Tages op til næste møde 6.5.

  b Tages op på næste møde.

  10. Reparation af kirkedige i Søndbjerg.
  100.000 kr. er budgetteret 2009.
  Har sendt forespørgsel til FN-tegnestuen, de
  vil påtage sig opgaven med projektering.

  Intet nyt.

  11. Evt.

   

  12. Næste møde: d. 6/5, Vært: CG.

  LG lægger indkommen post frem til menighedsrådet.

  Vi støtter Kirkeligt mediecenter med et årligt bidrag.

   

   

  Menighedsrådsmøde d 4. 2. 09

  Afbud: Louise Gadegaard, Niels Odgaard og Nina Rimmer.

  Stedfortræder:

  Vært: BT

  Dagsorden

  Referat

  1. a. Godkendelse af dagsordenen med
  eventuelle tilføjelser

  Godkendt.

  2. Efterretninger

  3. Fra provstiet

  Høringssvar til provsti vedr.
  jordbrugsparceller (kun orientering)

  C G mailer til kommunen at vi accepterer.

  Til provstiudvalget her fra Thyholm er opstillet Oluf Vestergaard.

  4. Fra stiftet

  Intet nyt.

  5. Fra Sognene
  Gravsten og gravsteder.
  Hvad sker, når fredningstid udløber ?
  eller når ingen vil betale for vedligeholdelse?
  For mange tomme pladser uden gravsten???

  Når fredningstid udløber tilbydes en alternativ forlængelse af gravstedsaftale.

  Hvis ingen betaler for vedligeholdelse har graveren ret til at bestemme over vedligeholdelsen.

  Det er gravstedsejeren selv der skal forsikre gravsted mod f.eks. vandalisme. Tilbydes via graveren.

  6. Fra Projektgrupper

   

   

  Intet nyt

  7. Fra udvalgene.

  Intet nyt.

  8. Fra sognepræsten

  Spillemandsgudstjeneste: Vil koste 9000 kr. til aktører. Vi betaler 4000 kr.

  Der er 9 konfirmander der skal konfirmeres i Søndbjerg/Odby konfirmationen er i Odby.

  Fremover samarbejde med den nye ungdomsmedarbejder i Struer.

  Vinterferie i uge 7.

  Uge 8 præst ved Danmission i Norge.

  1. marts indsamling Folkekirkens Nødhjælp. Meld til rute.

  2. marts indbyder KB menighedsrådet til middag i præstegården kl.18.00 med ægtefæller.

  I marts skal KB lave stillingsbeskrivelse med provsten.

  Kontakt med komponist Hans Brøndum om jassgudstjeneste i påsken.

  Ønske om debat om gudstjenesteformen.

  Forslag om dåbsgudstjeneste.

  Forslag om mandegudstjeneste.

  Efterlyser snarest et møde i aktivitetsudvalget.

  Det samme om præstegårdsudvalget.

  9.
  a. Kirkeværge.

  b. Repræsentantskabsmøde for

  Skole-kirke-tjenesten d. 2. april.
  c. vedr. kalkning af præstegård (chr.)

  LG tager til repræsentskabsmøde.

  Christian Erik Christensen tilbyder og skal spørges desangående.

  10. Offentlig regnskabs og Budgetmøde 25. marts.
  Ønsker til Budget 2010
  a. Parkering ved Odby Kirke
  Tilladelse fra Kommunen foreligger
  b. Låger ved kapel og affaldsbåse i Odby

  c. Brændeovn i Præstens kontor
  d. KBA ønsker congastrommer til
  konfirmandstuen.

  Nyt orgel til Søndbjerg. Principialstemmen fungerer ikke på nuværende.

  Foreløbig budget godkendt. CG mailer det endelige.

  Mødepligt for menighedsrådet d. 25. Marts.

  b.Finn Jacobsen givet overslag ca. 10-12.000 kr

  c. Forslag til omplacering af ovne ca. 22ooo kr.

  d.Rettelse: til gudstjenester ikke konfirmandstuen ca.3500 kr.

  . Ønske om renovering af lysekrone i Odby.

  . Ønske fortsat gældende m.h.t. nyt orgel.

  11. Reparation af kirkedige i Søndbjerg.
  100.000 kr. er budgetteret 2009.
  Har sendt forespørgsel til FN-tegnestuen, de
  vil påtage sig opgaven med projektering.

  Intet nyt.

  12. a. Fastelavn ? Lars Sandfeld kl. 14.00?
  er alt på plads?
  b. Sogneindsamling, 1. søndag i marts,
  Folkekirkens Nødhjælp.

  a. Fastelavnsgudstjeneste er på plads. Slikposer 30 stk. a 10 kr. KB tager kontakt til LGS.

  b. start med gudstjeneste i Odby kl. 09.00 udgår derfra. KB tovholder.

  14. Udflugter for:

  a) menigheden?

  b) menighedsrådet?

  a. Forslag til f.eks.aftenudflugt til Museet for religiøs kunst i privat biler. Juni foreslået – 9.eller 10. Tages op til martsmødet. BT undersøger entre og kaffe.

  b. Forslag om deltagelse i stiftsmenighedsrådets udflugt. Besluttes ved næste møde.

  15. a. Fastsættelse af Honorar.

   

  Behandlet under budgetforslag.

  16. Hvem hjælper med kaffen ved
  kirkehøjskole d. 5. feb. 09 ???
  LG, BT, HC, BL,CG.

  Vi mødes kl. 16.00

  17. Evt.

   

  18. Næste møde: 25/3 Vært LG

  Generalforsamling i distriktsforeningen af menighedsråd 19. Marts kan ses på IT skrivebordet vil man deltage tilmelder man sig selv.

  Kirkekaffe 08. Marts HC – NR må finde en til 29. Marts i Odby.

  Forslag til drøftelse af ordningen om indsamling af kollekt. Nuværende er KB ansvarlig.

   

   

  Menighedsrådsmøde d 7. 1. 09

  Afbud:

  Stedfortræder:

  Vært: NR

  Dagsorden

  Referat

  1. a. Fotografering – før vi bli´r alt for
  trekantede i ho´derne.
  b. Godkendelse af dagsordenen med
  eventuelle tilføjelser

  b. Ifølge forretningsordenen kan kirkeværge ikke sidde i præstegårdsudvalg, behandles under punkt 9.

  Godkendt.

   

  2. Efterretninger
  a. Tankanlæg i Odby er etableret.

  b. Låge til indgang ved graverhus i Odby
  er bestilt. Opstilles før påske.

  a. Er etableret.

  b. Leveres fra Nykøbing. Blev dobbelt så dyr som projekteret . 30.000 i alt.

  3. Fra provstiet

  Lovpligtig energimærkning.

  Vil vi være med i et fælles udbud?

  Alle offentlige bygninger skal mærkes. Provstiet anbefaler et fælles tilbud hvilket vi tilmelder os. CG sørger for tilmelding.

  4. Fra stiftet

  Intet modtaget.

  5. Fra Sognene

  Intet modtaget.

  6. Fra Projektgrupper

   

   

  Kirkekaffe 1gang om måneden i hver kirke. Lægges efter en 10.30 gudstjeneste.

  11. 01. Søndbjerg CG. 01.02 Odby BL.

  Næste møde i Samrådet er næste gang d.15.01.

  Spillemandsgudstjeneste er den 01.03. kl. 15.00 i Jegindø kirke.

  NR koordinerer fastelavn m.h.t. kaffe og boller.

  7. Fra udvalgene. Synsudsatte arbejder, der skal
  ordnes i år. Kalkning af kirker og præstegård.
  div. Malerarbejder.

  Chresten Erik bestiller Stig Kokfeldt til at kalke begge kirker udvendig.

  Malerarbejde vedr. graverhus i Odby betilles af CG.

  8. Fra sognepræsten

  I december 2008 har der været afholdt 13 gudstjenester og gudstjeneste juledag i begge kirker. Juledag meget få kirkegængere henholdsvis 5 og 15. Nytårsdag henholdsvis 7 og 17. Ovenstående er pålagt af provsten. KBA spørger til rådets mening om fordelingen. Arbejdspresset føles stort. Menighedsrådet går ind for at pastoratet har 1 gudstjeneste juledag og nytårsaften. En gudstjeneste Nytårsdag ved anden præst.

  Der mangler en stillingsbeskrivelse i forhold til ansættelse som 60 %.

  KBA væk to uger i februar, den ene ferie.

  Søgt 10 dages kursus i Amerika, hvilket får betydning for konfirmationsforberedelse. KBA afklarer selv dette.

  KBA vil gerne indgå i ungdomsgudtjenester i Struer.

   

  9. Godkendelse af vedtægter for: Menighedsråd, Kirkeværge, Kontaktperson, Præstegårdsudvalg, Stående udvalg, Sekretær, Valgt Kasserer, Valgt Regnskabsfører.

  Kirkegårdsudvalget og præstegårdsudvalget er CG,NO og BT.

  Til præstegårdsudvalget :

  § 1 ændres til: Består af tre medlemmer.

  § 2 ændres til: Menighedsrådets formand.

  Øvrig godkendt.

   

  10. Prisstigning på Kirkebladet. Ca. 10%.
  Vi betaler nu 22.540 kr. årligt.

  Henvendelse fra Hvidbjerg. De undersøger alternativer.

  Jens Sund undersøger hvad det vil koste at lave et kirkeblad selv. Vi forventer at Hvidbjerg melder tilbage.

  11.
  Ønsker til Budget 2010
  a. Parkering ved Odby Kirke
  Tilladelse fra Kommunen foreligger
  b. Låger ved kapel og affaldsbåse i Odby

  c. Brændeovn i Præstens kontor
  d. gammel: Opfordring fra provsten, til at få
  kirkesølvet repareret/forgyldt

  a. Struer kommune har fastlagt rammerne.

  b. Der skal indhentes tilbud fra tømrer.

  c. Inden næste møde undersøges pris af NO.

   

  KBA ønsker congastrommer til konfirmandstuen.

  Nyt orgel til Søndbjerg. Principialstemmen fungerer ikke på nuværende.

   

  12. Reparation af kirkedige i Søndbjerg.
  100.000 kr. er budgetteret 2009.
  Har sendt forespørgsel til FN-tegnestuen, de
  vil påtage sig opgaven med projektering.

  Punktet er som orientering.

  14. a. Fastelavn ? Lars Sandfeld kl. 14.00?
  b. Sogneindsamling, 1. søndag i marts,
  Folkekirkens Nødhjælp.

  a. 22.02 kl 14.00. NR sørger for kaffe og boller. LG sørger for tønder og slik. CG og NO for ophængningen. Opslag til Friskolen, købmanden og søndagsskolen.

  b. Der skal annonceres i Struer posten om indsamlere. KBA sørger for det praktiske.

  15. a. Fastsættelse af Honorar.

  b. Anskaffelse af I- baseret Lønsystem
  til FLØS. Pris 1.920 kr. pr. år.

  a. Sættes i bero. CG spørger provsten om tolkningen af honorarforslaget.

  b. Godkendt.

  16. Hvem hjælper med kaffen ved
  kirkehøjskole d. 5. feb. 09 ???

  LG, BT, HC, BL,CG.

  17. Evt.

   

  18. Næste møde: 4/2 Vært?

  Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer.

  Kursus og rejsetilbud fra Løgumkloster skal lægges i våbenhuset.

  LG ønsker mobilnr. slettet fra kontaktpersonlisten i Thyholm nyt.

  Stillingtagen til udflugter tages op.

   

  18. Vært BT.

  Menighedsrådsmøde d. 18. 11. 08

  Afbud:

  Stedfortræder:

  Vært: LJ

  DAGSORDEN

  REFERAT

  1. Godkendelse af dagsorden.

   

  2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes
  valgbarhed på grund af straf, jf. valglovens
  § 3 og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.

   

  3. Underskrivelse af erklæring
  (menighedsrådsløftet), jf.
  menighedsrådslovens § 7.

  Alle skrev under.

  4. Valg af formand, jf. § 8, stk. 1.

  Louise Gadegaard

  5. Valg af næstformand, jf. § 8, stk. 2.

  Bente Thing

  6. Valg af kirkeværge, jf. § 10, stk. 1.

  Betty Lauritsen

  7. Valg af kasserer, jf. § 10, stk. 2.

  Christen Gade

  8. Valg af sekretær, jf. § 10, stk. 4.

  Hanne Christensen

  9. Valg af kontaktperson, jf. § 10, stk. 5.

  Niels Odgaard

  10. Valg af bygningskyndig, jf. § 10, stk. 8.

  Finn Jakobsen

  11. Valg af underskriftsberettiget, jf. § 10, stk. 9.

  Formand og kasser

  12. Valg af stående udvalg, jf. § 17, stk. 1
  (for ikke selvejende kirker § 19).

  Christen, Niels, Betty.

  Kirkebladsudvalg: Betty Lauritsen

  Samarbejdsudvalg: Nina Rimmer

  Kirkekaffeudvalg: Nina Rimmer laver projekt gruppe

  Solnedgangsgudstjenester: Nina Rimmer laver projekt gruppe.

  Projektkoordinator: Nina Rimmer.

  FDF´s bestyrelse: Christen Gade

  Stationen: Bodil Nørgaard

  13. Valg af medlemmer til det stående
  præstegårdsudvalg i flersognspastorater,
  jf. § 18, stk. 1.

  Christen, Niels, Betty.

  14. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens
  § 6, stk. 1.

  Louise, Niels, Christen.

  15. Valg af formand for valgbestyrelsen.

  Niels

  16. Fastsættelse af eventuelt honorar for
  formand, jf. § 33, og kasserer, kirkeværge
  og kontaktperson, jf. § 10, stk. 6 (dette
  punkt kan vente til det første møde i
  funktionsperioden, hvis det ønskes).

  Vi afventer provstiets indstilling.

  17. Tid og sted for 1. møde i
  funktionsperioden.

  7. januar Vært: Nina. 4. februar. 25. marts. 6. maj. 11. juni. 9. september. 11. november.

  18. Eventuelt.

  Vi laver kaffe d. 5. februar til kirkehøjskole.

  3. december kl. 19: Visioner for vore kirker.

  Notat vedr. nedenstående referat:
  pkt. 8f er stillet i bero foreløbigt.
  Menighedsrådsmøde d. 08. 10. 08 

  Afbud: KVR, TG, NO

  Stedfortræder:

  Vært: BN

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med evt. tilføjelser.

  3d: Honorar til menighedsrådsmedlemmer

  8f: Tøj til kirkekor

   

  2. Efterretninger

  a. Tilbud om køb af retsregler

  b. orientering fra valgbestyrelsen

  c. Kvartalsrapport (vedhæftet til orientering – vi bruger kun tid på det, hvis der er spørgsmål)

  a: Unødvendig (kan ses på nettet)

  b: Der er kun indkommet en fællesliste, så der bliver ikke valg.

  c: Kvartalsrapport skal indsendes til revisor .

  3. Fra provstiet

  a. Sydthy provsti – skole kirke samarbejdet

  b Orientering fra mødet i Gimsing v. HQ

  c. Kirkens Korshær

  a: Materiale uddeles

  b: Over 200 mennesker til møde om at være "vågekone".

  c: Orientering

  d: Honorar formand: 10.000

  kasserer : 15.000 pr råd

  kontaktperson og kirkeværge: hver skattefrit 3.200

  4. Fra stiftet

  a. Det mellemkirkelige stiftsudvalg

  a: Indbetaling ok

  5. Fra menighedsrådsforeningen

  a. Trivsel i folkekirken

  a: Materiale uddeles

  6. Fra sognepræsten

  Har været på kursus for ungdomspræster. Efter nytår bliver der en halvtidsstilling som "ungdomspræst" i Struer og i Holstebro.

  Minikonfirmandundervisningen starter snart. Der kan gives honorar: 120 kr i timen til evt. medhjælper.

  MUS samtale med provsten sidst på måneden.

  Høstoffer 2055.-, fordelingen blev vedtaget.

  Forslag om projektkoordinator i det nye menighedsråd til uddelegering af opgaver til personer uden for menighedsrådet.

   

  7. Fra Søndbjerg

  a. orientering om kirkesynet

  b. orientering om præstegårdssynet

  c. Kirkegårdsdige

  a,b: Synsrapporten er på IT-skrivebordet

  c: En landskabsarkitekt bør tages med på råd, iflg. kirkegårdskonsulenten. Prisen bliver noget større end det afsatte beløb, så måske kan det gøres i etaper.

  8. Fra Odby

  a. orientering om kirkesynet

  b. orientering om ny olietank

  c. orientering om murrenovering

  d. brandsyn
  e. Kirkegårdslåge

  a: Se IT-skrivebordet

  b: Olietanken skal fornys, der er afhentet tilbud og det er sat i gang.

  c: Er afsluttet, men mangler endnu regningen!!

  d: Meget tilfredsstillende

  e: Har indtil videre fået et enkelt tilbud, det udsættes, da det lyder for dyrt.

  f: Det vedtages at give 1000 kr.fra begge menighedsråd til ens tøj til kirkekoret.

  9. Fra udvalgene

  Fra samrådsmødet: I kirkehøjskolen kommer. Preben Koch d. 28 januar

  5. februar kommer Lars Sandfeldt

  16 marts kommer Villy Egemose

  1o. Eventuelt

  Kursus for Karsten aflyst.

  Orglet kan ikke stemmes ordentlig,

  11. Næste møde

  a. d. 4/11

  Mødet d. 4/11 aflyses.

  Næste møde d. 18. november for det nye menighedsråd, hvor medlemmer fra det gamle råd orienterer lidt om posterne i starten af mødet.(fra kl. 19-20). NO indkalder det gamle og nye menighedsråd til dette møde og inviterer dem til frokosten d. 23. nov. LJ sørger for kaffe mm.

  D. 23. november er der goddag og farvel frokost efter gudstjenesten, med ægtefæller. BN og AMD sørger for frokosten. Sidste tilmelding d. 18. november.

  Venlig hilsen

  Holger Quist og Lone Jakobsen

  Menighedsrådsmøde d. 09. 09. 08 

  Afbud: LJ, KVR, MC,

  Stedfortræder:

  Vært: NO

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  2.a : ansøgninger

  2. Efterretninger

  Valgbestyrelsen. Orienteringsmødet i kirkecenteret. Opstillingsmødet. 3-9 08.

  a. Uglev Plejehjems Venner søger om tilskud til nye Højskolesangbøger. KFUM og K s familieklub søger om tilskud på 1200 kr. pr par til familerådgivning. Det vedtages at give halvdelen af det budgetterede beløb til FDF til KFUM og Ks familearbejde på Thyholm, og den anden halvdel til Thyholm FDF.(2ooo kr. til hver) ,og 1500 kr til Hjemmets Venner, Uglev Ældrecenter.

  Orientering om diverse møder afholdt i forbindelse med valget. Forslag til goddag/farvel for menighedsrådene med ægtefæller: Frokost efter gudstjenesten d. 23/11. Medlemmer fra det gamle menighedsråd deltager i starten af det første møde for det nye råd, og fortæller om de forskellige poster.

  3. Fra provstiet.

   

  Intet nyt (evt. se IT-skrivebordet.)

  4. Fra stiftet

  Evaluering af tilfredsheden ang. Strukturen med de tre ansættelser i provstiet, her et år efter beslutningen fra 25-1 2007.

  Biskoppen ønsker tilbagemelding fra de berørte menighedsråd og præster.

  Vi refererer til tidligere beslutninger på menighedsrådsmøder. HQ og LJ skriver til biskoppen.

  5. Fra Søndbjerg

  IT. i graverhuset – konfirmandlokalet hvor præstegårdens internet kan nå.

  N.K.Dahlgård ønsker ikke IT i graverhuset til at føre kirkegårdsregnskab.

  6. Revisionsrapport (alle tilstedeværende skal
  underskrive)
  Det reviderede regnskab forelægges. (underskrives af formand)
  Endeligt budget forelægges
  (underskrives af formand)

  C.G. fremlægger og alt underskrives

  7. Fra Odby og Søndbjerg

   

   

  Kirkekaffe: N.R. d. 5.10 i Odby, C.G. d.26.10 i Søndbjerg, B.N d. 2.11 i Odby.,. d. 30.11 i Søndbjerg ?, N.R. d.14.12 i Søndbjerg, N.O d.21.12 i Odby

  268. Fra udvalgene

  Orientering fra samrådet. Næste arrangement d. 16.3 med Villy Egemose.

  9. Fra sognepræsten

  Solnedgangsmusik igen en succes, også FDF-lejren. Ca. 30 deltagere til pilgrimsvandring. Årsplan fra skole/kirkesamarbejdet. Den er uddelt til skolerne så man kan tilmelde sig.

  Høstgudstjeneste 28.9 i Søndbjerg, og lørdag d. 27.9 på friskolen.

  Minikonfirmandundervisning onsdage i oktober og november. KBA mangler en hjælper!!! Evt. minidiakonielever fra efterskolen.

   

  10. Kirkesyn, Odby Søndbjerg

  og præstegården 9-9-08.

  Kirkediget i Søndbjerg: skal videre til landskabsarkitekt. Synsrapport mm. er lagt ind på IT-skrivebordet.

  11 Eventuelt

  12 Næste møde. Vært.

  Næste møde d. 8.10. Vært B.N.

  13. Underskrift.

  Valgudvalgsmøde d. 12. 08. 08

  Afbud: L.J

  Vært: Holger Quist Nielsen.

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Godkendt

  2. Efterretninger

  Valgpakken fra menighedsrådsforeningen er bestilt.

  3.Valg af valgbestyrelsens formand.

  L.J og HQ modtager valglister fra henholdsvis Odby og Søndbjerg.

  HQ valgt til formand for valgbestyrelsen.

  4. Orienteringsmødet . Program og kandidater. Fællesmødet i Hvidbjerg om menighedsrådsarbejdet og valget. Fælles opslag for hele Struer Provsti-

  Fælles annoncering for hele Thyholm og opslag på opslagstavlen i våbenhus. C.G. aftaler med L.J.

  5. Eventuelt

  6. Næste møde.

  Der forventes ikke flere valgbestyrelsesmøder.

  Venlig hilsen

  Lone Jakobsen og Holger Quist Nielsen.

   

  Menighedsrådsmøde d. 25. 06. 08
  Afbud: Kirsten Vang Riis, Karen Marie Villadsen, Bodil Nørgaard, Nina Rimmer

  Stedfortræder:

  Vært: Holger Quist Nielsen.

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Nye punkter:

  Punkt 8Musikinstrumenter..

  Punkt 6d Ønske om kursus for graver..

  Punkt 6e Gravbeplantning.

  2. Efterretninger

  3. Fra provstiet

  Menighedsplejen ved kirkerne i Struer kommune.

  Holger tager til møde i Gimsing ang. menighedsplejen i Struer kommune d. 2. oktober.

  4. Fra stiftet

  Besøg fra Stiftet i vore sogne 17. juni 08.

  Grønt lys for parkeringsplads ved gammel landevej i Odby. Mure reparation i Odby er bestilt og skal sættes i værk. Vi venter referat fra mødet.

  5. Fra Søndbjerg

  Kirke syn forslag 9/9 2008. kl. 13.

  Kirke syn bliver d. 9. september i Odby kl. 13 og

  Søndbjerg kl. 14.30.

  6. Fra Odby

  a. Kirkesyn..9/9. o8. kl. 14.30.

  b. Tilbud på kirkegårdslåge

  c. Tilbud på ny olietank

  d. Kursus for graver

  d. Gravbeplantning

  A: Se punkt 5.

  B: Vi mangler tilbud

  C: Et tilbud er kommet

  D: Kursus er bevilget til Karsten.

  E: Karsten må plante stedmoder i stedet for hyacinter.

  7. Fra udvalgene

  De sidste detaljer om

  solnedgangsgudstjenesterne.

  Lone køber gavekort. Tina annoncerer.

  Billede og kort omtale sættes i ugeavisen efterfølgende.

  8. Fra sognepræsten

  Menighedsråd godtager at Lars og Kristian tager en begravelses/bryllups vagt i en uge for hver, for alle sogne hver måned. Lars og Kristian kommer på besøg en gang årlig til menighedsrådsmødet.

  Der bevilges køb af guitar til kr. 5.500 kr. Ønske om congas tages op senere.

  Samråd: Der laves optakt til menighedsrådsvalg med fællesmøde torsdag d. 21 august i kirkecentret.

  9. Til uddeling.

  Studietur med Distriktsforeningen 14 juni 08.—Folkekirkens mellemkirkelige råd.---Cirkulære om menighedsrådsvalget.

  10. Menighedsrådsvalget—Orienteringsmødet.

  Lone tager kontakt til provst og menighedsrådsformænd på Thyholm for fælles annoncering for menighedsrådsvalget.

  Lone leder orienteringsmødet.

  Valgbestyrelsen består af:

  Odby; Lone, Bodil, Kirsten.

  Søndbjerg; Holger, Karen Marie, Christen.

  Tina og Christen sørger for kaffe og kage.

  11. Eventuelt.

  12. Næste møde: d. 9. sept. 2008, Kl. 19.00

  Vært. ??

  Vært: Niels

  Venlig hilsen Lone Jakobsen, Christen Gade og Holger Quist Nielsen.

   

  Ekstraordinært Menighedsrådsmøde d. 29.05.08
  Søndbjerg:

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Godkendt.

  2. Afstemning ang. Sammenlægning af menighedsråd.

  Alle stemte for et fælles menighedsråd for Søndbjerg og Odby.

  3. Evt.

   

  Intet.

  4. Næste møde: 22/6

  Odby:

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Godkendt.

  2. Afstemning ang. Sammenlægning af menighedsråd.

  Alle stemte for et fælles menighedsråd for Søndbjerg og Odby.

  3. Evt.

   

  Intet.

  4. Næste møde: 22/6

  Menighedsrådsmøde d. 22.05.08

  Afbud: CG, HQ, LR, MC, AMD

  Stedfortræder:

  Vært: KVR

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

   

  2. Efterretninger

  Studietur med Distriktsforening. Tilmelding senest 8. juni

  3. Fra provstiet

  a) Sammenlægning af menighedsråd/ekstra møde

   

  Se punkt 12.

  4. Fra stiftet

  a) Besøg fra Stiftet

  b) Hvem deltager?

  c) Mellemkirkelig stiftudvalg

  a) d 17/6 kl 10.15 i Odby Kirke og kl 11 i Søndbjerg Kirke.

  b) LJ, BN, TG, NO deltager i Odby. KBA laver kaffe til servering i Søndbjerg. Deltagere i Søndbjerg: ????

  c) Vi bevilger et tilskud på 500 kr pr menighedsråd til diakoniprojekt i Rumænien.

  5. Fra Søndbjerg

  a. kirkesyn


  a) udsættes til næste møde

  6. Fra Odby

  b. kirkesyn

   

  a) tirsdag d 9/9 kl 14.30. BN kontakter tømrer Finn Jacobsen og graveren.

  7. Fra udvalgene

  a) Solnedgangsgudstjenester

  b) Gavestørrelser til de medvirkende

  c) Samråd/gaver til Ydre Mission

  a) Jørgen Rysgaard, Christian Sandfeld, Ulrik Jensen, De Uglev Spillemænd, Nina Rimmer, Voksenkoret fra Friskolen deltager. Der mangles pianist til d 2. juli, ellers er det ved at være på plads.

  b) Gavekort til de deltagende på 250 kr. De, der bor uden for Thyholm får dækket kørsel efter statens takster. TG og KBA sørger for foromtale og annoncer i ugeaviserne. LJ sørger for gavekort til deltagerne.

  c) Pengene skal tages fra Samrådets kasse

  Referat fra sidste samrådsmøde ved Nina.

  Villy Egemose d 16/3 2009 koncert med de lokale børnekor.

  8. Fra sognepræsten

   

  KBA informerer om, hvad der er sket siden sidst.

  8. juni gudstjeneste med sav og harmonika. D 23/6 Sankt Hansfest i præstegården – alle er velkommen.

  9. Menighedsrådsvalg, dato for møde?

  Orienteringsmøde onsdag d 1/10 med opstilling af interesserede. Mødet foregår i konfirmandstuen kl 19.30.

  10. Uddeling af kirkeblad

  Personer, der siger nej tak til reklamer, får ikke Thyholm Nu, men er man interesseret kan man kontakte menighedsrådsformanden.

  11.

  12. Næste møde:

  25/6 Vært?

  Der indkaldes til møde torsdag d 29/5 kl 16 hos Lone for Odby Menighedsråd ang. afstemning om sammenlægning af de to menighedsråd.

  Et tilsvarende møde afholdes for Søndbjerg samme dato kl 18 hos Holger Quist..

  Vært ved næste møde: Niels Odgaard

  13. Evt.

   

  Menighedsrådsmøde d. 24. 04. 08

  Afbud: HQ, LJ, KVR, LR

  Stedfortræder:

  Vært: KVR

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Godkendt

  2. Efterretninger

  a. Invitation til Gimsingdage

  b. Barnetro

  c. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

  d. Samvirkende Menighedsplejer

  e. Distriksforeningen – studietur d. 14. juni

  f. Uddeling af Korn

  a. 17 og 18 maj. Program kan ses på IT-skrivebordet.

  b. Internetside: barnetro.dk, startet af Kirkelig Mediecenter. Det vedtages at støtte det med 750 kr. årligt.

  c. Tak for bidraget. Vi fortsætter med at give bidrag som budgetteret.

  d. udl. til CG

  e. Uddelt program

  f. Bladet "Korn" omdeles, resten lægges i våbenhus.

  3. a. Fra provstiet

  a. Skole – Kirke - Samarbejdet

   

  a. Der har været generalforsamling, hvor der blev fortalt om de mange aktiviteter, der er gang i. Vi betaler fortsat til Samarbejdet.

  3. b. Fra stiftet

  Besøg fra Stiftet – hvad skal vi tale om?

  b. Besøg d. 17. juni af biskoppen, provsten og en mere. Graverne og nogle menighedsrådsmedlemmer sørger for rundvisning.

  4. Fra Søndbjerg


  Det firma, som stemmer orglet i Odby, spørges om de vil stemme orglet i Søndbjerg.

  6. Fra Odby

   

   

  CG og Karsten finder ud af noget med låge.

  7. Fra udvalgene

  Samarbejsudvalgets arrangement i Kirkecentret var en stor succes, ca. 150 deltog.

  Ideer til musik til solnedgangsgudstjeneste søges, henvendelse til LR. Gavestørrelse diskuteres næste gang.

  8. Fra sognepræsten

  5 konfirmander til Søndbjerg. AMD og BN står vagt.

  Julefrokost for ansatte

  Friluftsgudstjeneste 12. maj i anlægget Struer

  9. Økonomi

  a. Budgetvedtagelse v. CG

  b. Noget med finansieringen af ombygningen af Præstegården v. HQ/CG

  a. Budgettet godkendt.

  b. CG retter henvendelse til arkitekten for at få afsluttet sagen.

  10.Menighedsudflugt

   

  Aflyses i år, tages op igen senere

  11. Menighedsrådsudflugt

  Måske arrangement i forbindelse med valget, goddag/ farvel .

  12.

  13. Evt.

   

  14. Næste møde: 22/5 Vært?

  Næste møde d. 22/5, Vært KVR

   

  Menighedsrådsmøde d. 11.03.08

  Afbud: HQ, LR, NR

  Stedfortræder: Inge Marie Houe, Grethe Christensen, Mette Laursen

  Vært: KMV

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Godkendt

  2. Efterretninger

  Diverse post uddelt

  3.Fra provstiet

   

  Kursus for menighedsrådsmedlemmer på Løgum Kloster Højskole.

  Repræsentantskabsmøde for kirke/skolesamarbejde tirsdag d 8. april i Hurup. KB deltager

  4. Fra stiftet

  Nyt magasin "Korn" i stedet for brochure. Udkommer 2 gange årligt. Der bestilles 20 pr gang.

  Udflugt med det mellemkirkelige stiftsudvalg 6. – 8. juni. Invitationen lægges i våbenhuset.

  Vi opfordres til at lave en venskabsmenighed. Tages op senere som punkt.

  5. Fra Søndbjerg

  Intet nyt

  6. Fra Odby

   

   

  Stormskade: Tagsten faldet ned og udbedret igen.

  7. Fra udvalgene

  Intet nyt.

  8. Fra sognepræsten

  Konfirmander fra Thyholm til konfirmandtræf i Hørdum.

  Personalemøde d 22. feb

  Der bliver et arrangement for minikonfirmander efter påske.

  Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, ca 5000 kr i de to sogne.

  Skole-/kirkearrangement 1. april i Hvidbjerg Kirke. Vi betaler bus til Friskolens elever.

  Unplugged gudstjeneste d 9. april i Odby Kirke kl 19.30.

  KB får konfirmanderne til undervisning i Søndbjerg i april. Vi betaler for befordring tilbage til skolen igen.

  Menighedsrådet bakker KB op i, at man skiftes til at have konfirmationerne i Odby og Søndbjerg.

  Rockgudstjeneste i Asp d 22. april

  8. juni gudstjeneste med musik med harmonika og sav.

  9. Personalemøde (herunder rygepolitik)
  Ansættelse af kirkesanger. NO

  Odby: Al rygning foregår udendørs.

  Søndbjerg: Rygning er forbudt i konfirmandlokalet. Der må ryges i frokostrummet, hvis man er alene i rummet.

  Orientering om samtale med de ansatte.

  2 ansøgere til kirkesangerstillingen. Lena Andersen fra Hvidbjerg er ansat pr 1. april.

  10. Sammenlægning af menighedsråd,
  vedtægter og videre foranstaltninger.
  NO m.fl.

  Se bilag. NO sender det videre i systemet.

  11. Årsregnskab 2007. Alle menighedsråds-medlemmer skal underskrive 10 sæt fra hvert sogn.
  Budget 2009. Fælles for Søndbjerg-Odby.
  (Regnskab og Budget kan læses på IT-skrivebordet under Økonomi –så alle kan være forberedt) CG

  CG gennemgik hovedpunkterne for årsregnskabet 2007 for begge kirker, og regnskabet blev godkendt..

  CG gennemgik tallene for fællesbudgettet for 2009. CG retter tallene til og sender nyt forslag pr mail og lægger det på it-skrivebordet. Tilbagemelding i løbet af 14 dage i tilfælde af, at man har indvendinger.

  12. (hvis tiden tillader det)

  Gravstedsforsikringer CG
  Dåbsgaver NO

  De børn, der er døbt, mens KB har været præst, har nu fået en børnebibel. Gaven uddeles på dåbsdagen.

  Punktet gravstedforsikringer udsat.

  13. Evt.

   

  14. Næste møde Vært?

   

  Næste møde torsdag d 24. april, KR vært.

   

  Sognemøde d. 20-2-2008

   Valg af stemmetællere: Betty og Erik

   Ordstyrer: Lone

   Lone orienterer om baggrunden for eventuel sammenlægning af de to menighedsråd. Der er afholdt fælles menighedsrådsmøder gennem nogen tid, og det har fungeret godt, og meget af personalet er fælles ved begge kirker.

  Begge menighedsråd anbefaler sammenlægning med 7 medlemmer i det fælles råd, 3 medlemmer fra Søndbjerg sogn, og 4 fra Odby.

  Niels fremviser forslag til vedtægter for fælles menighedsråd.

  Herefter afstemning med følgende resultat:

  Søndbjerg sogn:   13 stemmer for sammenlægning, 1 imod.

  Odby sogn:           17 stemmer for sammenlægning, ingen imod.

  Det er derfor vedtaget ved sognemødet, at der fremover skal være et fælles menighedsråd.

   

  Fælles 23.01.08

  Afbud: HQ, NO,MC

  Stedfortræder:

  Vært: Nina Rimmer

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  Godkendt

  2. Efterretninger

  a. invitation til Forårsstævne

  Uddeling af diverse.

  3.Fra provstiet

  a) skimmelsvampe

  b) kister

  a) CG undersøger og svarer provstiet

  b) CG undersøger og svarer provstiet

  4. Fra stiftet

  Intet nyt

  5. Fra Søndbjerg

  Intet nyt

  6. Fra Odby

  a) folder fra Emmaus?

  a) Det er ok at have denne folder liggende i våbenhuset i begge kirker.

  7. Fra udvalgene

  Samrådet: Oversigt over kirkehøjskolearrangementer i Hvidbjerg her i foråret omdelt.

  Ydre Missions Dag d 9. marts.

  Under planlægning: gudstjeneste med Villy Egemose.

  Skole/kirke: Arrangement for børn i Hvidbjerg Skole og Friskolen i Odby.

  8. vedr. forsikringer.
  Odby kirke har en bygningsforsikring hos TopDanmark . Præmie: 5.810 kr.
  Samme område dækkes i forvejen af folkekirkens fællesforsikring. Skal forsikringen opsiges???? C.G.

  Forsikringen meldes fra fra 2009. CG foretager det nødvendige.

  9. Fælles menighedsråd i de to kirker

  v. NO – CG

  forberedelse af mødet d. 20/2

  a. Annoncering af mødet, hvor og hvornår?

  Annoncetekst?
  ____________

  "Skal vi have et fælles menighedsråd for Søndbjerg og Odby sogne?

  Der indkaldes hermed til et møde i konfirmandstuen i Søndbjerg, d. 20. februar kl. 19.00, hvor der vil blive en orientering om tankerne omkring sammenlægning af menighedsrådene for den kommende valgperiode.
  Der skal tages stilling til antal medlemmer i et sådant fælles råd, samt til evt. fordeling mellem sogne. 

  Der vil ved mødet blive afholdt en bindende afstemning om sammenlægningen.

  Hvis der er flertal herfor, vil menighedsrådsvalget 2008 blive afholdt fælles for Søndbjerg og Odby sogne.
  Menighedsrådene opfordrer til, at så mange som muligt møder op og giver deres mening til kende, samt deltager i afstemningen."
  ________

  --Kan ovenstående bruges?

  b. Antal medlemmer ? –Fordeling mellem
  sognene, "Skal " eller "bør tilstræbes"?

  c. 2 Kirkeværger? 2 Kontaktpersoner?

  d. Skal er kun være en kirkekasse?

  e. Skal der udformes vedtægter og procedure for
  evt. ophør før mødet?
  (se provstens svar samt forslag til vedtægter nederst på denne dagsorden)

  Begge menighedsråd anbefaler en sammenlægning.

  Vi anbefaler et menighedsråd med 7 medlemmer, 3 fra Søndbjerg og 4 fra Odby. Det kan godt fungere med én kirkeværge og én kontaktperson. Det er praktisk at have ét regnskab og med to kirkegårdsregnskaber.

  Fællesmødet annonceres til d 20/2 i Holstebro -Struer Dagblad, Kirkebladet og Ugeavisen. CG sætter annonce i de to aviser både i uge 6 og 7. Her ud over sættes pressemeddelelse i om sagen. Annoncer hænges også op ved Uglev Købmand og i kirkernes våbenhus.

  NO præsenterer udkast til vedtægter.

  TG laver kaffe og kage.

  LJ byder velkommen og leder aftenen.

   

  10. Fra sognepræsten

  Pilgrimsvandringer på Thyholm efterfulgt af kort gudstjeneste. D 22/6 og d 20/7 og d 3/8.

  Folkekirkens Nødhjælp: indsamling d 2/3. BN og KB arrangerer. Lister lægges frem ved sognemødet d 20/2.

  Solnedgangsgudstjenester: de 5 onsdage i juli. Vi forsøger hovedsageligt med lokale musikere og opfordrer til "syng dansk".

  Præsten glæder sig over en 5-dages arbejdsuge og en frisøndag pr måned.

  11. Bibelselskabets stiftsstævne d. 7/4 – forespørgsel om bidrag.

  Dansk Bibelselskab kommer til Hvidbjerg. Efterskolerne og Hvidbjerg Centralskole kan få besøg og får mulighed for at få et klassesæt af Peter Madsens "Menneskesønnen" eller "Den nye aftale". Vi vil bidrage med et beløb til dette formål på 1000 kr pr menighedsråd.

  12. Økonomi v. CG

  a. ønsker til budgettet til næste år

  Vi tænker over det til næste møde.

  IT i graverhusene
  Forslag:

  Der indkøbes: 2? bærbare computere

  og 1 stk. laserprinter ca.12.000

  (evt. efter tilbud fra Thyholm Radio)

  1 stk. Brandsoft Graversystem m. fakturaudskrivning 4.500

  Årlig abonnement på
  opdatering og hotlinehjælp 1.500

  I alt omkr. 18.000 kr.

  Der er budgetteret med 20.000 tilsammen.

  Graveren i Odby tilbydes betalt bredbånd i hjemmet.

  Graverhuset i Søndbjerg kobles på det trådløse net i Præstegården, evt. med forstærket s/m.

  Graverne opretter e-mail konto –som skal åbnes jævnligt!

  Printeren bør være anbragt i graverhuset i Odby, da der er laserprinter i konfirmandlokalet.

  En bærbar bliver købt til Odby Graverhus, mens indkøb af pc til Søndbjerg skydes til senere, når der kommer en ny graver. Graveren får dækket max beløb til dækning af bredbåndsforbindelse i henhold til gældende lov.

  Graveren i Odby skal fremover kunne kontaktes pr mail.

   

  13. Næste møde

  a. 20/2 – sognemøde (Vært?)

  b. 11/3 – menighedsrådsmøde (Vært?)

  Vært: TG. Se punkt 9.

  Vært: KMV

  14. Evt.

  Punkt til næste møde. Rygepolitik ved sognets kirker, graverhuse m.m.

  Søndag d 3/2 fastelavnssøndag. KMV laver kaffe og kakao og BN bager boller. KB sørger for fastelavnstønder.


  Fælles 21.11.07

  Afbud: HQ, LR, AMD, KVR

  Stedfortræder:

  Vært: Christen Gade

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med eventuelle tilføjelser.

  5og 6: Valg af formand og næstformand

  8: Turistfolder

  Alternativ gravstedsforlængelse,
  honorartakster

  2. Efterretninger:

  a. tilbud om kirkekoncert

  b. Skal vore kirker være vejkirker næste år?

  c. invitation til konfirmandfest d. 29/2 i Hørdum hallen.

  d. tilbud om medlemskab af Rasponda

  e. Sct. Nicolaj Tjenesten beder om penge

  a: orientering om tilbud

  b: nej, ikke interesse for det

  c: orientering

  d: ikke interesse for medlemskab

  e: Det vedtages at give 500 kr fra hver menighedsråd.

   

  3. Fra provstiet:

  a. forslag om fælles kirkedage, møde desangående d. 30/1.

  b. møde med provsten v. LJ

  c. debatmøde d. 22/11 om "folkekirkens lokale økonomi"

  a: T.G deltager, god ide.

  b: Kun gudstjeneste hver anden søndag i hver kirke, og 1 månedlig aftengudstjeneste. Desuden vil der være mulighed for en alternativ gudstjeneste hver måned. Der vil dog være gudstjeneste begge steder på højhelligdage. KBA bruger 2 dage som ungdomspræst og 3 dage som sognepræst. Kontaktpersonerne undersøger evt. konsekvenser for organist/kirkesanger/graver.

  C: NO og CG deltager

  4. Fra stiftet:

  a. stiftsblade

  b. brug af IT - skrivebord

  a: uddeles

  b: Læs både indbakke og nyheder fra Viborg Stift.

  5. Fra Søndbjerg:

  Valg af formand og næstformand:

  HQ og LR (gen)valgt

  6. Fra Odby:

  Valg af formand og næstformand:

  LJ og TG (gen)valgt

  Reparation af kirkemur udsættes til foråret.

  7. Fra sognepræsten:

  KBA laver liste over dage med kirkekaffe.

  TG og CG fordeler .

  BN køber brød til i morgen aften.

  8. Fra udvalgene:

  Vi forsøger selv at lave en folder om kirkerne.

  Alternativ forlængelse af gravstedsaftale: CG har lavet skriftlig forslag til aftalen. NO og CG underretter provsten.

  9. marts arrangeres Ydre Missions dag.

  6 eller 7. februar kommer formanden for etisk råd.

  9. Økonomi v. CG

  Gennemgang af reparation og vedligehold ved begge kirker. Budgetterne overholdes fint.

  Honorar fortsætter som hidtil.

  10. Sammenlægning af de to menighedsråd til et råd.

  Der arbejdes videre på sagen. NO og CG laver et oplæg til næste møde.

  11. Mødedatoer næste år.

   

   

  23/1, Sognemøde 20/2, 11/3, 24/4, 22/5, 25/6

  9/9, 8/10. Opstillingsmøde 4/11.

  12. Kommende arrangementer:

  a. lørdag d. 19/1 kursus v. Erling Andersen

  b. .28/2 forårsstævne

  c.

  d.

  Omtalt

  13. Evt.

  Fælles 24.09.07

  Afbud:      Stedfortræder:                  

  Vært: 

  Ekstraordinært menighedsrådsmøde

   

  Dagsorden

  Referat

  1.    Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser

   

  Godkendt

  2.    Forelæggelse af det reviderede regnskab 2006. Underskrives af formændene.

  Godkendt og underskrevet

  3.    Forelæggelse af revisionsprotokollat, samt svar på bemærkninger. Underskrives af alle medlemmer.

  Godkendt og underskrevet

  4.    Eventuelt.

   

   

   Fælles  11.09.07

  Dagsorden

  Referat

  1.    Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser

   

  11.a: Ansøgning om tilskud til Rockgudstjeneste, Struer Kirke

  11.b: Fordeling af høstoffer

  12.a: Flytning af møde

   

  2.    Efterretninger

  a.     nyt fra udvalgene

  b.    svar til provst om byggesag

  c.     menighedsudflugten

  d.    Fællesmødet  28. aug. KB

  e.      

  a.1.nov. koncert med Joyce i Jegindø Kirke.

     6. febr. kommer Ole Hartling, tema: kirke i

        tiden .

  b. Udvidelse af Ballevej 11, i orden.

  c. God tur til Struer provsti.

  d. Referat. 9-gudstjenesten kan i en  fosøgsperiode konverteres til et andet arrangement i pastoratet.

   

   

  3. Provstesyn d. 14/6 i Odby og Søndbjerg
      Priser – aftaler – udførte arbejder.
     

  Se noter.  Fugning af kirkemuren i Odby udsat til næste år, men det bliver dyrere end forventet.

  CG undersøger hvad der må bruges til at sprøjte for orm i træværket.

  4. Søndbjerg nyt

   

  5. Odby nyt

   

   

  6. Kommende arrangementer:

  a.     Sognemøde  2. okt.

  b.    Distriksforeningen for m. 11. okt.

  c.      

  a.. Ændret til d. 9. okt.

  b. I Thyholm kirkecenter afholder Distriktsforeningen af Menighedsråd Stuer/Holstebro Provsti Efterårsstævne d. 22.okt

  7.      Meddelelser.

  a.     Uddeling af stiftsblad

  b.     --   Folkekirkens økonomi

  c.     vedr. Høringssvar

  d.    Kursustilbud, Kirkefondet, 13-10

  a. Uddelt

  b. Uddelt

  c. Frist: 7.dec.

  d. Orientering

   

  8.      Godkendelse af endeligt budget.
       -     -         Revisionsprotokollat
  (hvis det er kommet)

   

  Det endelige budget er godkendt af menighedsrådet.

  Revisionsprotokollatet forventes snart at komme fra revisor.

  9.      Fastsættelse af vederlag til formand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer.

  Uændret

  10.   Fællesmenighedsråd for pastoratet

  Vi ønsker at undersøge konsekvenserne af et fælles menighedsråd. CG retter henvendelse til provsten angående dette.

  11.   Præsten har ordet.

  a. Det vedtages at støtte arrangementet med 1500 kr. fra hver sogn. Rockgudstjenesten er d. 30.september i Struer Kirke.

  b. NR og KBA aftaler fordelingen af høstofferet.

   

  Liturgien tages op til overvejelse. NR, LR, NO og KBA forbereder et oplæg til dette og andre problemstillinger i gudstjenesten.

  12. Næste møde d. 14-11-2007

  OBS:  Ændres til 21-11 kl. 19.30!! Aflyst d. 14-11

  13. Evt

   

   

  Fælles 13.06.07

  Afbud: N.R , T.G ,

  Stedfortræder:

  Vært: Nina Rimmer

   

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser

   

  4½: Evt. sammenlægning af menighedsrådene

  4a og 5a: Indkøb af Viborg Stiftblad

  7½: Mellemkirkeligt Stiftudvalg

  2. Efterretninger

  a. uddeling af reklamer

  b. nyt fra udvalgene

   

  a. Uddeles

  b. intet nyt

   

   

  3. Provstesyn d. 14/6 i Odby og Søndbjerg

  Odby kl. 10, og derefter Søndbjerg.

  4. Søndbjerg nyt

  Graverhuset er sandblæst mm., og kapeldøren repareret.

  a. Der bestilles 30 til menighedsrådsmedlemmer og ansatte, og resten lægges i våbenhuset.

  4½: Punktet blev diskuteret, og det tages op igen senere, så man kan overveje det.

  5. Odby nyt

  5a: se 4a

  B.N. og graveren har gennemgået kirkebøgerne med gravstedsaftaler. Ca. 15 skal kontaktes angående evt. forlængelser.

  6. Kommende arrangementer:

  a. solnedgangsgudstjenester

  b. menighedsudflugt
  c. Møde for medarbejdere og menighedsråd.
  - Hvad med betaling til medarbejdere? N.O.
  d.
  e.

  a. 6 er planlagt.

  b. Dato ændres til d. 5/9, til Struer Provsti.

  c. N.O undersøger medarbejdernes rettigheder til løn ved møder.

  7. Nyt fra sognepræsten

  Struer Provsti bliver forsøgsprovsti med 5 dages arbejdsuge for præster, og 1 mdl. frisøndag for prædiken.

  Der planlægges en fælles jazz-gudstjeneste i Hvidberg.

  KB er i Viborg Stifts Medieudvalg, og i sygehusets andagtsordning.

  7½: C.G indbetaler det foreslåede beløb til Stiftsudvalget, 65 kr pr m.r. medlem

  8. Næste møde d. 23/8 (så vidt jeg husker)

  eller er det rettet til 22.?

  Dato for næste møde ændres til d.28/8, og medarbejderne indkaldes til mødet med "status og budget" for kirken på dagsordenen

  9. Evt

   

  Til sidens top^

  Fælles  08.05.07  

  Afbud: LJ , BN, KVR

  Stedfortræder:

  Vært: Lene Rysgaard

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser.

  Godkendt uden tilføjelser

  2. Efterretninger

  herunder nyt fra evt. udvalg

  Orgel ????

  Orgel : møde udskudt til efter sommerferien

  3. Opfølgning på tidligere beslutninger

  a. Søndbjerg: murer vedr. graverhus, havedør og
  kælder.
  elektriker vedr. lys på kirkegård
  og på alter i Odby
  Inventarliste for præstegård.

  b. Odby: Medhørshøjtalere

  Begge: Se synsrapport

  a. Foreløbig dato for provstesyn d. 22/8.

  Murer forventes at ordne graverhus mm. i maj måned. Tømrer og elektriker er også kontaktet.

  Inventarliste for præstegård er lavet. Den skal lægges ind på IT-skrivebordet.

  b. Der er indhentet tilbud. Det besluttes at det bestilles.

  4. Præstegårdsudvalg

  Kristian: Køkkenhave – Drivhus ????

  Lån til præstegård - Underskriftsbemyndiget?

  Præstegårdsudvalget laver et forslag til menighedrådet, vedrørende haveplanen.

  Lån til præstegårdsrenovering i orden.

  TG er underskriftsbemyndiget for Odby.

  5. Kirkebænke -Mogens – Kristian??

  Bodil – Kristian ???

   

  TG uddeler forslag til ansøgning til provsten. Ansøgningen sendes til provsten.

  6. Referat fra fællesmøde: Nina - Kristian

  Erl. Andersen fortalte om den nye lovgivning, hvor menighedsrådene skal samarbejde.

  Desuden havde han et forslag med til udarbejdelse af viksomhedsplan, med evaluering af det forløbne år, og prioritering af hvilke punkter, der skal være menighedsrådets målsætning fremover.

  D. 15/9 prøver vi at mødes, menighedsråd og ansatte, og lave en virksomhedsplan og målsætning efter dette udkast.

  7. Fremtidige arrangementer:
  Provstesyn?

  Provstiets fællesgudstjeneste d. 17. juni
  Solnedgangsmusik?
  Sportsgudstjeneste?

  Underretning.

  Der er tilsagn til 3 solnedgangsgudstjenester, indtil videre.

  8. Menighedsudflugt –

  forslag v. Tina og Holger

  D. 29/8 fra 18.30-21.30. Struer Provsti.

  9. Kopimaskine? (CG)

  Aftalen er opsagt. CG og KBA undersøger muligheder for indkøb af ny..

  10. Urnegravsteder Søndbjerg.

  Mogens.

  Urnegravsteder er anlagt på Søndbjerg kirkegård, vest for tårnet.

  11. Nyt fra sognepræsten

  Vellykket bøn og brunch.

  Underretning.

  12. De næste møder

  a. alm. Menighedsrådsmøde d. 13/6

  13. Evt.

  Forslag om køb af klodsekasser til telegrammer mm. til konfirmation.Købes af NR.

  Der købes "tidsfordriv" til børn under gudstjenesten.NR.

  Til sidens top^

  Fælles 10.04.07

  Afbud: Lene Rysgaard og Lone Jakobsen

  Stedfortræder:

  Vært: Lene Rysgaard

   

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser.

  Godkendt.

  2.Efterretninger

  herunder nyt fra evt. udvalg

  Tidligere vedtaget indkøb af 20 højskolesangbøger foretages nu.

   

  3.Vedtagelse af budgetter

  a. Søndbjerg

  b. Odby

  Vi har godkendt det foreløbige budget for 2008 for begge sogne.

  4. Søndbjerg nyt

  Orgeludvalget mødes først efter sommerferien.

  Nationalmuseet har tilkendegivet, hvordan de bevaringsværdige klenodier fra kirkens loft skal opbevares.

  Se punkt 5.

  5. Odby nyt

  Kaffeliste for april til juni gøres færdig.

  Kollektforslag afleveret til KB.

  Ved provstesynet i maj forespørges om tilladelse til fjernelse af de forreste bænke (3 i den ene side og 1 i den anden) til fordel for friplads til diverse formål. I forbindelse med mange kirkegængere opsættes stole. Dette gælder også for Søndbjerg Kirke.

  6. Nyt fra kontaktpersonerne(NO)

  a. gravernes forpligtelser til at afløse hinanden i ferier og under sygdom.

  b. er der afsat penge i budgettet til koncertmedhjælper?(organist)

  c. personaleudflugt

  a. I visse tilfælde vil det være problematisk at dække hinanden ind i forbindelse med sygdom af kortere varighed. Over tre uger indsættes en vikar. Timerne er indregnet i stillingen.

  b. Organisten er ansat til at lave koncerter i de to kirker, og der er afsat beløb på begge menighedråds budgetter. Organisten forespørger og aftaler de enkelte koncerter med kontaktpersonerne.

  c. Der er ikke afsat midler til det. Bliver der en konkret forespørgsel, tager vi det op.

  7.Kirke – skolesamarbejdet i Sydthy.

  KB er valgt ind i forretningsudvalget.

  Vi melder tilbage, om at vi vil fortsætte samarbejdet nordpå.

  De 4 påskebilleder lavet af elever på Thyholm Friskole købes af de to menighedsråd til et beløb af 1000 kr i alt.

  8. Menighedsudflugt – skal vi have en sådan?

  HQ og TG kommer med forslag om dato og indhold til udflugt ved næste møde i maj.

  9. Kopimaskine

  lease eller købe?(CG)

  Leasingskontrakten opsiges nu. Opsigelsesfristen er ét år. I mellemtiden finder vi ud af, hvilken løsning der skal vælges fremover.

  10. Gudstjenestefrekvens

  Tages til efterretning. I første halvår der 100% dækning i Hvidbjerg med 30 gudstjenester. Odby, Søndbjerg, Lyngs og Jegindø ligger på mellem 17 – 21, der svarer til 60 - 75%.

  11. Nyt fra sognepræsten

  Brunch d 29/4. Kørelejlighed gives til Søndbjerg.

  NR og AMD er vagt ved konfirmationsgudstjenesten.

  Sportsgudstjeneste d 29/5. Odby Menighedsråd hjælper til.

  Fælles friluftsgudstjeneste for provstiet d 17/6 kl 10.30 ved Oddesundbroen på nordsiden.

  12. De næste møder

  a. fællesmøde Thyholm d. 26/4

  b. alm. Menighedsrådsmøde d. 8/5

  a. D 26/4 kl 17 er der fællesmøde for alle menighedsrådsmedlemmer i Thyholm Kirkecenter om den fremtidige struktur. Tilmelding senest d 18/4 til KB.

  13. Evt.

  Til sidens top^

   Fælles 14.03.07

  Odby og Søndbjerg sogn

  Dato

  14.03.07

  Klokken

  19,00

  Side

  1

  Blad

  1

  Søndbjerg og Odby Menighedsråd:

  Holger Quist Nielsen (HQ)  Lene Rysgaard (LR) Christen Gade(CG) Karen Marie Villadsen(KMV) Anne Marie Damsgaard(AMD) Mogens Christensen(MC) Lone Jakobsen(LJ) Nina Rimmer(NR) Bodil Nørgård(BN) Tina Gade(TG) Niels Odgaard/NO) Kirsten Vang Riis(KVA)

  Præst: Kristian Brogaard (KB)* Afbud: Niels Odgaard  Stedfortræder: Betty Laursen

  Afbud:  T.G. , L.R. KVR Alle har fået udleveret regnskaber         Vært: Lone Jakobsen

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med evt. tilføjelser.

    2.e Takkebrev fra FDF

    2.f Indkaldelse til provstikomitemøde

   

  2.Efterretninger:

  a. Invitation til festgudstjeneste d. 17/3

  b. Generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd d. 15/3

  c. Nyhedsbrev fra Folkekirkens Ungdomskor

  d. nyt fra udvalgene

    2.a Tilmelding kan nås indtil torsdag

    2.b Orientering

    2. c Uddelt

    2.d Orientering fra N.R. om Samrådets økonomi, og kommende planer.

    2.f  Møde d. 29.3. Orientering, evt. tilmelding til L.J.

  3. Søndbjerg nyt

   

  4. Odby nyt

  a. Den syvarmede lysestage – dato for bestemmelse af placering

    Udsættes til alle er tilstede

  5.Regnskab for 2006 og Budget 2008 – vi laver de to budgetter samtidig.(CG)

    Regnskabet godkendes begge steder.

  Budgetforslag fra C.G. gennemgået og tilrettet.

  6.Nyt fra sognepræsten

  Møde om præsternes arbejdsforhold i Viborg med biskoppen.

  Har været på efteruddannelse 5 dage.

  Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gav

  Godt 3000.

  7. Fra menighedsrådsforeningen

  a. IT – skrivebord

  b.IT – strategi

  a. Materiale uddelt

  b. L.J. og H.Q. ”rydder op” på IT skrivebordet. 

  8. Fra provstiet

  a. evt. provstesyn i 2007?

    Vagn O. Høgild har spurgt, og vi ønsker provstesyn igen i år. Det vil vi gerne!

  9. Fra stiftet

  a. officielt brev ang. kirkestrukturen

    Orientering

  10. Fra kirkeministeriet

  a. Tilgængelighed i folkekirken

    Materiale uddeles

  11. DR kirken – er der nogen, der ønsker at deltage?

    Lørdag d. 28/4.  Evt. henvendelse til Jegindø hvis man ønsker at deltage.

  12. Alternativ gravstedforlængelse

  a. pris

    Vi fortsætter som nu: 100 kr

  13.Fællesmødet på Thyholm d. 28/3 ang. ny struktur.

    Mødet flyttet til d. 26.4 kl. 17. Oplæg, fælles spisning og debat.

   

  14. Barnetro

  a. ansøgning om støtte?

   Vi støtter med 600 kr. fra hvert menighedsråd.

  15. Evt.

   

  Afbud: AMD og MC

  Stedfortræder:

  Vært: Mogens Christensen

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsordenen med evt. tilføjelser.

  Godkendt.

  2. Efterretninger:

  1. Fællesmøde på Thyholm d. 28/3

  2. Fælles gudstjeneste for hele provstiet d. 17/6

  3. Reklamer for diverse ting

  4. Uddeling af Viborg Stiftsbøger

  5. Besøg hos biskoppen i Viborg d. 17/2 – evt. fælles transport

  6. Forårsstævne d. 1/3

  7. Kirkegårdskonference d. 26/3

  8. Møde i det nye provsti for formænd og kasserer.

  9. Nytårsbrev fra Kirkeligt Samfund

  10. Provstiudvalgsmøde d. 22/2(især for gravere og kirkeværger)

  11. Præstegårdens istandsættelse

  12. Afskedsfest for Karsten Thomsen

  13. FDF`s 75 års jubilæum

   

  1. Orientering. Mødet tages op til næste møde.

  2. Orientering.

  3. Uddeling af diverse.

  4. Omdelt.

  5. Invitation til gudstjeneste og efterfølgende samvær i bispegården. Invitationen gælder menighedsrådsmedlemmer, ansatte og ægtefæller. LJ skal have tilbagemelding senest d 13. feb.

  6. Invitation til forårsstævne. Arrangementet starter med gudstjeneste.

  7. Kirkegårdskonference på Nyborg Strand.

  8. LJ, HQ og CG deltager i møde i det ny provsti.

  9. Nytårsbrev uddelt.

  10. Invitation.

  11. Orientering om at præstegårdens istandsættelse er færdiggjort.

  12. Orientering.

  13. Invitation. Der gives en gave i den anledning.

  LJ tager sig af det.

  3. Odbynyt

  1. lys i koret

  2. synsudsatte arbejder

   

  1. Elektrikeren er på vej til at få ordnet nyt lys i koret. Vi tager ved et møde i kirken stilling til, hvor den 7-armede lysestage skal placeres.

  2. Mur mellem graverhus og kirkegård er færdiggjort.

  4. Søndbjergnyt

  1. orgel

  2. brandinspektørens besøg

  3. synsudsatte arbejder

   

  1. D 14. april tager menighedsrådet på orgelekskursion. Peter spørges, om han er indstillet på at spille elklaver til efter ovenstående dato, eller om han synes orglet skal efterses af det firma, man benytter ved Odby Kirke.

  2. Slukkeudstyr skal tjekkes af og trykprøves. Dette skal foretages hvert år.

  3. Håndværkere er kontaktet angående synsudsatte arbejder, men man venter på tørvejr.

  5. Fra Menighedsrådsforeningen

  1. Stiftende generalforsamling d. 15/3

   

  Invitation omdelt.

  6. Fra provstiet

  1. provstiref.

  2. gravstedspriser

  3. ref fra møde i Kirke – Skole udvalget

  4 repræsentantskabsmøde d. 21/3(hvem deltager)

   

  1. Referater omdelt.

  2. Nyt takstblad fra Struer Provsti.

  3. Vi fortsætter samarbejdet nordpå indtil videre. Samtlige skoler deltager i projekterne.

  4. Søndbjerg deltager med en person.

  7. Fra stiftet

  1. ref. Fra møde med biskoppen

  2. invitation til kirkedage

   

  1. KB’s stilling er uændret. Jegindø får en 50% præst, som så også skal fungere som præst i Resen/Humlum. Sandfelt afløses af emerituspræster.

  2. Invitation til kirkedage d 17. – 20. maj.

   

  8. Fra ministeriet

  1. IT – skrivebord

   

  1. Det foreløbige regnskab ligger på IT-skrivebordet. Vi bruger fremover denne portal til indkaldelser, dagsorden og referater.

  9. Fra sognepræsten

  1. indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

  2. kirkekaffelister

  3. Aktivitetsudvalg

  4. Ungdomsudvalg

   

   

  1. Menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at melde sig.

  2. LJ laver kaffeliste til Odby.

  3. Aktivitetsudvalg nedsættes. NR, KB og Merete Sleimann. AMD spørges også!!!

  4. Ungdomskoncert for UNGE!!!! Dato i april. Dejligt at unge vil bruge kirken. KB er tovholder for arrangementet.

   

  10. Valg til Stationens bestyrelse

  10. BN er valgt.

  11. Valg til Thyholm Samråd

  NR er valgt.

  Samrådet har konstitueret sig.

  12. Solnedgangsgudstjenester

   

  LR  arrangerer.

  13.Brochure om kirkerne

  Poul Hansen spørges af LJ, om han vil lave en lille tekst til brochuren ”Kirkerne i Struer Kommune”

  14. Børneattester

  LR undersøger om vi som mulige arrangører af arrangementer for børn under 15 år skal have lavet børneattester.

  15. Evt

  Regnskabet forelægges ved næste møde.

  Kan det lade sig gøre, er det i orden, at formændene afgør, at begge menighedsråd mødes samtidig.

  Datoændringer: Menighedsrådsmøderne d 14. april flyttes til d 10. april og d 23. aug til d 22. aug. Begge møder kl 19.

   

  Til sidens top^ 

  Odby, 23 nov. 2006

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser.

  1A. meddelelse til menighedsrådet

   

  Godkendt.

   

  Jes Raakjær ønsker at trække sig fra menighedsrådet. Jes´ beslutning tages til efterretning. Suppleant indkaldes til næste møde.

  2.Valg af formand

  Lone blev genvalgt.

  3. Valg af næstformand

  Tina blev valgt.

  4. Nyt fra udvalgene

  Møde i Skole-Kirke-Udvalg. LJ var forhindret, men KB deltog.

  Kirkebladsmøde: Betty Lauritsen deltog. Udkommer fremover som midterside i Thyholm NU. Udgifterne fordeles mellem samtlige menighedsråd på Thyholm.

  Samrådet. Der er budgetteret med 4000 kr fra hvert menighedsråd i 2006.

  Kirkehøjskole torsdag d 18. jan. TG og CG arrangerer kaffebord.

  Brandsyn: Vurderingen herfra var overvejende tilfredsstillende, et par småting skulle rettes.

  Kirkegården: Vi venter på tilbud til vej fra graverhus op på kirkegården.. Herefter sættes arbejdet i værk.

  5.Provstiet

  Formandsmøde i Sydthy Provsti, LK forhindret.

  Valg til stiftudvalg: Jens Erik Sørensen, Struer.

  Valg til provstiudvalg: Jens Thøgersen Thise, Ernst Møller Lauridsen, Finn Skaarup og Vagn Olsen.

  Referat fra provstiudvalgsmødet omdelt.

  6. Menighedsrådsforeningen

  Referat fra Menighedsrådsforeningens bestyrelsesmøde.

  7.Stiftet

  Indbydelse til Danske Kirkedage.

  Nyt fra Mellemkirkeligt Stiftudvalg.

  8. Sognepræsten har ordet

   

  KB har været engageret i 7 gudstjenester på 8 dage (rockgudstjenester og freestylegudstjenester)

  KB laver ny kaffeliste til kirkekaffe og sender den til LJ, som så fordeler dem.

  9. Næste møde

  Tirsdag d 6.feb fællesmøde. Mødetidspunkt meddeles senere.

  10. Automatisk kiming

  Søndbjerg Kirke har fra Arbejdstilsynet fået pålagt at investere i automatisk kiming. CG undersøger, hvad prisen vil blive, hvis der købes ind til begge kirker.

  11. Tillidsposter.

  Der skal vælges en repræsentant fra Menighedsrådet til Stationen ved næste fællesmøde.

   

  12. Evt. Overvejelse omkring sammenlægning af Søndbjerg og Odby Menighedsråd. Tages op ved et senere møde.

  Til sidens top^

  Søndbjerg, 21. nov. 2006:

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser.

  Afbud HQ og LR

   

  2. Konstituering

  Genvalg

  3. Efterretninger

  Udskydes til næste møde

  4. Siden sidst

  a. Formand: Værelser –

  Arbejdet går planmæssigt

   

  b. Udvalg

   

  5. Søndbjerg

  a. Orgel

  b. Elektrisk Kimning?
  c. Udlejning af præstegårdsjord

  a. Der forventes en tur for at se steder med elektroniske orgler første uge i januar. Der deltager CG, LR. TG, KBA, Chr. Erik og Peter Washuus, samt evt. andre, som har lyst.

  b. Der kan laves elektrisk kimning for 7500 kr. + moms. Det vedtages at prøve at få dette arrangeret.

  c. Annonceret i avisen

  6. Revisionsrapport 2 underskrives

  Revisionsprotokollat underskrives.

  7. Provstiet.

  Udskudt til næste gang

  8. Stiftet.

  Udskudt til næste gang

  9. Kirkeministeriet.

  Udskudt til næste gang

  10. Præsten har ordet.

  1500 Unge har deltaget i de 7 Rock og Freestyle gudstjenester, og der har været meget "reklame" i TV, blade mm.

  Meget vellykket.

  11. Eventuelt.

   

  12. Referat og underskrifter.

   

  13. Kaffe (var det ikke punkt 1?)

   

  Referent

   

   

  for HOLGER QUIST NIELSEN,/ chr.

  Til sidens top^

  Fællesmøde, 31. okt. 2006:

  Dagsorden

  Referat

  1. Godkendelse af dagsorden med evt. tilføjelser.

  Afbud fra KVA og BN

  Tilføjelser til dagsorden

  3b Samrådet

  3c Referat fra formandsmødet

  5e Odby kontaktperson: Overenskomst og løn til gravermedhjælper.

  5f Datoer for møder næste år

  5g Tilbud fra håndværkere

  5h Tagrender på præstegården

  2. Efterretninger

   

  3. Siden sidst

   

  a. Formænd:Værelser – Byggelån - .

  A:Arbejdet påbegyndt.

  b. Udvalg - Samråd

  B: Siden "Højlunds Forsamlingshus" er der arbejdet på et forslag til ny struktur, som JR fremviste, med en stilling som fælles administrator for hele Thyholm.

  Fælles møde for alle menighedsråd d. 25/1, hvor det bliver diskuteret videre.

  C.I budgettet skal der afsættes et beløb på en konto til Samrådet.

  Der er forslag om at Kirkebladet skal være en del af "Thyholm nu", de midterste sider, hvilket vil blive en billigere løsning. Svenne Grøn har tilbudt at være ansvarshavende redaktør i en 4-årig periode. Det vedtages at prøve at skifte til Thyholm nu.

  Program lavet for Thyholm Kirkehøjskole.

   

  5. Søndbjerg/Odby sogn: -a. Regnskab 2005.- b. Kirkeskole foredragsrække på Thyholm- c.Kirkebladet- r løn til udvalgsposter..

  A: Det, efter krav fra provstiudvalget, nyopstillede regnskav, blev omdelt. Da organist og kirkesangere bliver aflønnet fra Søndbjerg, overføres det i Odby budgetterede beløb for 2006, 65.000 kr. til Søndbjergs kirkekasse i november.

  Sognearrangementer, der er betalt fra Søndbjerg kirkekasse, refunderes med 2.000 kr. fra Odby. De i budgetterne afsatte beløb til støtte for missionshus og FDF overføres i november.

  Formænd, Kirkeværger, Kontaktpersoner og Kasserer aflønnes som sidste år i november.

  E: NO orienterer.

  F: Møder næste år (alle fællesmøder, hvor der startes med særmøde 18:30-19:30, fællesmøde fra 19:30-21:00, og særmøde igen 21:00-22:30 skiftevis Søndbjerg/Odby først): 6/2, 14/3, 12/4, 8/5, 13/6, 23/8, 11/9, 14/11.

  G: Tilbud på belysning på kirkegården i Søndbjerg: 11.375, og renovering af facader på graverhus: 32.079. Accepteres.

  H: Det vedtages at graveren renser tagrenderne i præstegården på timeløn.

  11.Nyt fra provstiet.

   

  a. Udvalgsmødet 6/9 5/10- b. stiftfonden- c Mødet med det kommende Struer provsti- d. Ny menighedsrådsforening Struer/ Holstebro- e. Information Sydthy.

  Uddeles materiale, orientering om møde med nyt provsti.

  D .Nyt menighedsrådsforening skulle gælde for både Struer/Holstebro.

  e. Uddeling

  13. Kirkeministeriet.

   

  a. Brev om vort nye stift Viborg.- b. Begendg. Valg til nyt Provsti.

  Aog B: orientering

  14. Stiftet

   

  A Kursus 19-21/1 2007 Spiritualitet og Kristentro- b. fyraftensmøde 31/10 – c. Stiftsmøde 26/11 2006 - d. Årsmøde 2007.

  A: Orientering, HQ deltager

  B: Overstået

  C: Uddeling

  D: Orientering

  15 Præsten har ordet.

  KBA har tjenestefri for at deltage i 7 Gudstjenester for unge, 4 Freestyle og 3 Rockgudstjenester i Aalborg Stift.

  16 Eventuelt.

  Diverse materiale.

  Særskilt møde for Søndbjerg angående orgel. Der arrangeres en tur for at besøge kirker, hvor der er elektroniske orgler i brug, for at høre, hvordan man er tilfreds.

  17 Referat og underskrift.

   

  .

   

  Kaffe.

   

  V. hilsen Lone Jakobsen H. Quist Nielsen.

   

  17. Referat og underskrifter.

  Ref. kmv

  18. Kaffe

   
   

  HOLGER QUIST NIELSEN.

   

  Til sidens top^